Zpět

Jaké mohu provádět změny v projektu?

V projektech lze během realizace provádět podstatné a nepodstatné změny. Rozdíl spočívá v tom, že podstatné změny vyžadují předchozí písemný souhlas poskytovatele dotace. Nepodstatné změny stačí popsat a zdůvodnit v monitorovací zprávě.

V rámci revize Operačního manuálu verze 1.8 bylo rozšířeno spektrum nepodstatných změn, které nevyžadují předchozí písemný souhlas ze strany poskytovatele. To však neznamená, že by nedocházelo ke kontrole provedených změn. Ty jsou posuzovány při kontrole monitorovacích zpráv.

Každá změna musí být nezbytná a prospěšná pro projekt a v příslušné monitorovací zprávě řádně zdůvodněná. Např. změna v klíčových aktivitách nesmí být v rozporu s cíli projektu a neměla by vést ke změně struktury projektu z pohledu cílové skupiny (pro toho, komu je např. kurz určen) či se výrazně lišit od původní schválené žádosti (Příklad: zrušení odborných kurzů pro dělníky a nahrazení kurzy „soft skills“, které budou určeny pro management). Důvodem změny by měla být změna situace v organizaci příjemce dotace, aplikace nových technologických postupů na trhu či nově identifikovaná potřeba apod.

DOPORUČUJEME uvažovanou změnu nejprve konzultovat s kontaktní osobou projektu na straně poskytovatele. Podstatné i nepodstatné změny jsou popsány v D2 Příručce pro příjemce v kapitole 3.3 Změny a doplnění projektu.