Zpět

Na co mám myslet ve smlouvě s dodavatelem?

Smluvní podmínky nesmí být v rozporu s výzvou k podávání nabídek / se zadávací dokumentací, ani s nabídkou předloženou vybraným dodavatelem. Dodatek ke smlouvě nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tím se rozumí taková změna, která by za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů, nebo by mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, či by měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele (nesmí navýšit cenu a rozsah plnění). (Příklad: Pokud byla hodnocena např. délka záruční doby nad dobu dle právních předpisů, není možné, aby dodatek stanovil, že záruční doba je pouze ve lhůtě dle platných právních předpisů.). 

DOPORUČUJEME důkladně prostudovat postup pro zadávání zakázek definovaný v příručce D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek, zejména kapitolu 2.5 Smlouva s dodavatelem.