Zpět

Na co si dát pozor u partnerů a zapojených subjektů?

Pokud máte v projektu partnera nebo jsou do projektu zapojeny další organizace v roli zapojených subjektů a pokud pro ně projekt zakládá veřejnou podporu nebo podporu de minimis, věnujte dostatečnou pozornost příloze Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 7 „Tabulka pro výpočet veřejné podpory“, kde je uvedena výše poskytnuté podpory jednotlivě pro každou organizaci. Dle právního aktu Části I, bodu 2.3 jsou částky uvedené ve sloupci „Celková požadovaná dotace za vzdělávaný subjekt“ v tabulce č. 3 přílohy č. 7 nepřekročitelné. V případě přečerpání poskytnuté podpory dojde k finanční korekci ve výši rozdílu mezi podporou poskytnutou a skutečně vyčerpanou.

KOMPLETNÍ informace o partnerství naleznete v D2 Příručce pro příjemce v kapitole 7. Vztahy s partnery.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Změny partnerů a zapojených subjektů v rámci Oblasti podpory 1.1 se řídí pravidly pro změnu zapojených subjektů.