Zpět

Přemýšlíte o žádosti o dotaci?

  • Základní informace o programu a jeho rozdělení podle prioritních os naleznete zde.
  • Kdo může o podporu žádat (žadatel/příjemce), jaké aktivity jsou podporovány a pro koho jsou tyto aktivity určeny (cílová skupina), je vždy uvedeno v textu výzvy, který je zveřejněn zde. (Na webových stránkách naleznete také harmonogram předpokládaných výzev pro daný kalendářní rok.)
  • Ze žádosti musí být zřetelné, jaké přínosy bude mít realizace projektu a prostřednictvím jakých aktivit má projekt dosáhnout deklarovaných cílů.

DOPORUČUJEME mít přípravu žádosti pod kontrolou a uživatelský účet v aplikaci Benefit7 ve svém vlastnictví. Bude-li žádost zpracovávat poradenská agentura, doporučujeme finalizovanou žádost před odesláním vyhlašovateli výzvy detailně projít a zkontrolovat všechny relevantní údaje (zejména obsah klíčových aktivit a nastavené hodnoty monitorovacích indikátorů). Zásadní je předložit žádost vyhlašovateli výzvy v řádném termínu. Jakákoli žádost předložená po lhůtě bude automaticky vyřazena z dalšího hodnocení.

KOMPLETNÍ informace naleznete v D1 Příručce pro žadatele a D6 Průvodci vyplněním projektové žádosti.