Zpět

Případové studie - sociální služby

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.1 OP LZZ

 


VAŠE ŠANCE

 

Cílem projektu bylo poskytnutí podpory obětem domácího násilí a pomoc těmto osobám v návratu na trh práce.

 

VÝROBNA ČERSTVÝCH TĚSTOVIN

 

Cílem projektu bylo vybudovat sociální podnik, trvale udržitelný na trhu, jenž poskytne nová pracovní místa osobám znevýhodněným na trhu práce.


PODPORA SÍTĚ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V KARLOVARSKÉM KRAJI

 

Cílem projektu byla podpora rozvoje, kvality a dostupnosti vybraných služeb sociální prevence (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení). 

 


VZDĚLÁVÁNÍ S DŮRAZEM NA NÁVRAT DO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ U PROBLEMATICKY ZAMĚSTNÁVANÝCH OSOB

 

Cílem projektu bylo pomoci sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením k plnohodnotnému návratu do společnosti a především na trh práce.

PRVNÍ KROK K TRANSFORMACI

 

Cílem projektu byla podpora přípravné fáze procesu transformace pobytové sociální služby na sociální službu, která více odpovídá životu uživatelů v přirozeném prostředí.

 

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ORGANIZACI DOTYK II

 

Cílem projektu bylo doplnění kvalifikace zaměst­nanců v organizaci. Ta využívá k poskytování sociálních služeb klien­tům s duševním onemocněním pra­covníky, kteří sami trpí du­ševním one­mocněním. 

CENTRA P_ORADENSTVÍ A A_KTIVIZACE PRO INTEGRACI CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH DOSPOLEČNOSTI A NA CHRÁNĚNÝ TRH PRÁCE V E LABE

 

Cílem projektu bylo vytvořit ucelený systém poradenských a aktivizačních služeb v Euroregionu Labe pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ – POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ

 

Cílem projektu bylo pomoci mládeži z dětských domovů, která je ohrožena sociálním vyloučením, s integrací do společnosti, a to zejména v souvislosti s uplatněním na pracovním trhu.

 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – CESTA K ODPOVĚDNOSTI A SOLIDARITĚ

 

Cílem projektu bylo vybudovat sociální podnik, který bude na trhu trvale udržitelný, a umožní pracovní a sociální začlenění znevýhodněným skupinám.

MÁTE ŠANCI ZAPOJIT SE! 

 

Cílem projektu bylo zvýšení šance na rovné začlenění cizinců na trh práce a odstranění rizika sociální exkluze.

 

 


KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKA

 

Cílem projektu bylo nastavit kvalitní a efektivní komunitní plánování, které monitoruje a vyhodnocuje nová sociální rizika a pružně reaguje na změny ve společnosti.

 

 

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA HOŘOVICE A SPÁDOVÝCH OBCÍ NA OBDOBÍ 2014-2018

 

Cílem projektu bylo podpořit udržení nastartovaného procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Hořovice prostřednictvím metody komunitního plánování.