Zpět

Příprava zpracování analýzy

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice, navazující na „Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ z roku 2006.

Mezi základní cíle a úkoly Analýzy patří:

•      vytvořit centrální přehled všech dosud realizovaných analýz a výzkumů týkajících se problematiky integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit;

•      zpracovat celkový přehled o sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalitách v ČR a jejich vývoji, tj. nakolik jejich rozložení a stav koresponduje s původní Analýzou z roku 2006; identifikovat a popsat nově vzniklé lokality; identifikovat lokality, které již zanikly; určit důvody vzniku a zániku lokalit; případně identifikovat obce, ve kterých se vzhledem k migračním trendům zvyšuje počet sociálně vyloučených osob;

•      provést vlastní terénní šetření o aktuálním stavu v sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalitách a připravit výstupy v požadované jednotné struktuře pro výsledné zpracování;

•      analyzovat výstupní data a propojit je do jednotného výstupu – aktualizované Analýzy sociálně vyloučených lokalit a Mapy sociálně vyloučených lokalit;

•      popsat celkovou situaci využívání/nevyužívání prostředků z OP LZZ určených pro oblast sociálního začleňování ve vybraných 20 obcích a formulovat doporučení na zacílení vyhlašovaných výzev v rámci nového programového období 2014-2020.

Výstupy Analýzy, tj. publikace obsahující Analýzu sociálně vyloučených lokalit a Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR, budou zadavateli sloužit dvojím způsobem:

a)    jako zdroj informací o aktuální situaci v ČR s ohledem na danou problematiku,

b)    jako základní vodítko pro co nejefektivnější nastavení podpory cílové skupiny v rámci nového programového období 2014-2020.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce byla mj. diskutována na zasedání Pracovní skupiny pro záležitosti romské menšiny v rámci OP LZZ. Mezi stálé členy dané pracovní skupiny patří kromě zástupců MPSV, MV, MMR a MŠMT rovněž Úřad vlády (konkrétně Odbor pro sociální začleňování, tj. Agentura, a Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny), samotní příjemci oblasti podpory 3.2 a další.