ÚVODNÍ SLOVO MPSV

Právě máte možnost seznámit se s Mapou sociálně vyloučených lokalit v ČR. Tato mapa je jedním z hlavních výstupů výzkumného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí - Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, který byl realizován společností GAC spol. s r. o. foto

Projekt si kladl za cíl identifikovat a popsat sociálně vyloučené lokality a porovnat jejich stav s rokem 2006, kdy se realizovalo první velké mapování. Cílem bylo vyhodnotit vývoj a změny v rozmístění sociálně vyloučených lokalit od stavu zachyceného původní Analýzou a Mapou do současnosti s ohledem na aktuální či očekávaný vznik nových lokalit, možný zánik stávajících či změnu jejich charakteru co do počtu obyvatel, velikosti a kvality života v nich. Stojíme na prahu nového období využívání prostředků z Evropského sociálního fondu, který se stal díky objemu poskytnutých financí i svým zaměřením zásadním zdrojem pro podporu sociálního začleňování, zaměstnatelnosti, ale i vzdělávání. To s sebou nese potřebu aktuálních a komplexních informací o vývoji a charakteru sociálního vyloučení v ČR. Pro efektivní využití peněz dostupných pro období 2014 – 2020 hodláme využít nově získané informace a nastavit výzvy pro předkládání projektů v souladu s výstupy nové Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Doufáme, že i tato Mapa a informace v ní obsažené budou praktickým nástrojem a podkladem pro klíčové aktéry zabývající se problematikou sociálního vyloučení, kteří budou připravovat projekty.

Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

INFORMACE K PROJEKTU

Název:
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR
Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace
Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce

Realizační tým zadavatele:


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Období realizace:
1. ledna 2014 - 31. května 2015
Hlavní cíle:
Základní cíle a úkoly z hlediska předmětu plnění veřejné zakázky (specifikováno podle zadávací dokumentace:
Výstupy:

První zveřejnění výsledků:
Konference dne 27. května 2015 konaná v Praze v prostorách Fakulty Architektury ČVUT.

PORADNÍ VÝBOR PROJEKTU

Vzhledem ke specifičnosti předmětu veřejné zakázky "Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR" byl pro účely dohledu nad jejím plněním ustanoven ze strany zadavatele poradní orgán (tzv. Poradní výbor). K agendě Poradního výboru patřily následující činnosti: hodnocení nabídek a výběr dodavatele, posouzení a schvalování všech dílčích a průběžných výstupů (5 workshopů) a v neposlední řadě metodický dohled nad plněním veřejné zakázky.

Členové:

REALIZÁTOR

GAC spol. s r. o.
www.gac.cz

Realizační tým:

nahoru