Zpět

THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. se vzdělává

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13600

Název zakázky: THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o. se vzdělává

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: THERMOSERVIS - TRANSPORT s.r.o.

Sídlo zadavatele: Roviny 825/4, 643 00 Brno - Chrlice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Ledvinka
 • Telefon: +420732268021
 • E-mail: ledvinka@thermoservis.cz

IČ zadavatele: 26912643

DIČ zadavatele: CZ26912643

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michal Ondra
 • Telefon: +420732268021
 • E-mail: michal.ondra@newwaveservice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 10. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
New Wave Servise s.r.o., Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění a realizace níže uvedených vzdělávacích aktivit, které jsou neakreditované. Veřejná zakázka je dělena na 6 dílčích částí (každá oblast představuje jednu dílčí část) a to následovně:

 

Oblast 1. – MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Oblast 2. – FIREMNÍ KULTURA

Oblast 3. – OBECNÉ IT

Oblast 4. – JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Oblast 5. – ÚČETNÍ A EKONOMICKÉ

Oblast 6. – TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Detailní rozpis kurzů je uveden v Příloze č. 1. Detailní rozpis kurzů.

 

Uchazeč může podat nabídku na jednu, více, nebo všechny dílčí části zakázky.

 

Školení proběhne v prostorách dodavatele. Vzhledem k sídlu zadavatele žádáme, aby školení proběhlo v Jihomoravském kraji z důvodu dostupnosti.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1918000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10. 2020 - 5. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory dodavatele v Jihomoravském kraji

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnotící kritéria

                                                                                                                         Váha v %

  ·       Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                   80 %

  ·       Doba realizace konkrétního kurzu od výzvy                                                 20 %

  ·       (min 5 max 20 pracovních dní)

   

  Metoda vyhodnocení kritérií

   

  Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH

  Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět plnění je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH a vypočte se podle vzorce:

   

  Nejnižší cena bez DPH

  --------------------------------------------------- X 100 X (váha kritéria 0,8)

  Hodnocená ceny bez DPH

   

  Doba realizace konkrétního kurzu od výzvy Zadavatele

   

  Pro hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší dobu realizace konkrétního kurzu od výzvy Zadavatele a vypočte se dle vzorce

   

  Nejnižší doba realizace konkrétního kurzu od výzvy

  --------------------------------------------------------------------------  X 100 X (váha kritéria 0,2)

  Nabídnutá doba realizace konkrétního kurzu od výzvy

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1)     Základní způsobilost

·       Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čestné prohlášení může být předloženo v kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou. Kopie příslušného zmocnění musí být v takovémto případě součástí nabídky.

 

2)     Profesní způsobilost

·       Výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o právní subjektivitě dle příslušné právní formy účastníka,

·       Doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti účastníka mohou být předloženy v prosté kopii a výpis z OR nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

 

3)     Technická kvalifikace

·       Seznam poskytnutých služeb, a to formou čestného prohlášení, ve kterém dodavatel prokáže, že v uplynulých 5 letech poskytoval služby odborného charakteru (tj. vzdělávání v oblasti soutěžené části). Alespoň jedna z nich musí mít min. hodnotu ve výši dodavatelem soutěžené části. Seznam musí zahrnovat typ kurzu, cenu, dobu a místo plnění dodávky, kontakt na osobu objednavatele služeb, kde je možné údaje o služby ověřit. České prohlášení bude podepsané oprávněnou osobou dodavatele.

Česné prohlášení může být předloženo v prosté kopii a nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Požadavky na členy realizačního týmu

 

·       Požadavky na členy realizačního týmu

Uchazeč předloží seznam osob (školitelů), které se budou přímo podílet na plnění zakázky a které budou disponovat příslušnou kvalifikací pro plnění zakázky. Vzhledem k vysokým požadavkům Zadavatele na kvalitu poskytovaného plnění je změna těchto osob možná pouze výjimečně, z objektivně nepředvídatelných důvodů a po předchozím souhlasu Zadavatele.

 

Seznam osob musí obsahovat následující osoby, a to na pozici:

 

Oblast 1. – MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Školitel měkkých a manažerských dovedností

Oblast 2. – OBECNÉ IT

Školitel IT dovedností

Oblast 3. – JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Školitel anglického jazyka v oblasti stavebnictví

Oblast 4. – ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY

Školitel účetních a ekonomických dovedností

Oblast 5. – TECHNICKÉ A JINÉ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Školitel dovedností v oblasti odborného vzdělávání

 

U každé osoby uchazeč doloží osvědčení o prokázání kvalifikace vztahující se k požadovaným službám. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu osob, které se budou na plnění zakázky přímo podílet a kopii dokumentu prokazující splnění požadavku na odbornost.

 

Dokumentem prokazujícím odbornost je myšlen profesní životopis prokazující praxi min. 5 let v oblasti školení dovedností požadovaných výše pro konkrétní část zakázky, do které bude uchazeč podávat nabídku.

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění profesní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

Vybraní dodavatelé (dodavatelé, kteří se účastní poptávkového řízení a kteří byli vybráni k uzavření Smlouvy) jsou povinni zadavatele na jeho žádost předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho způsobilosti. Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu Smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti vyzván zadavatelem formou e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou pro tyto účely v jeho nabídce. V případě, že do pěti pracovních dnů (nebude-li ve výzvě stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí e-malové zprávy vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnosti za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ a vyzve k uzavření Smlouvy druhého, resp. dalšího v pořadí. Za potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatele se považuje i doručení automaticky generovaného zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky dodavatele zadavateli.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Doporučené členění nabídky:

1.     Detailní rozpisy kurzů oceněný pro konkrétní dílčí část zakázky 1-5

 

2.     Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (vzor krycího listu pro konkrétní dílčí část zakázky je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace).

 

3.     Doklady k prokázání kvalifikace

Příloha č. 3 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů pro konkrétní dílčí část zakázky

 

4.     Návrh smlouvy pro konkrétní dílčí část zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena v originále nebo úředně ověřené kopii jako součást návrhu smlouvy. Příloha č. 4 Návrhy smluv.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Bude uvedena celková nabídková cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena včetně DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy na konkrétní dílčí část zakázky.

Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, když v průběhu dodávky dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.

V případě, že je uchazeč neplátcem DPH, pak při stanovení nabídkové ceny uchazeče DPH neuvádí, pouze uvede nabídkovou cenu za dané služby.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, které je přílohou č. 4 Návrh smlouvy pro každou část zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 9. 2020
 
Aktualizováno: 19. 11. 2020