Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Evropský sociální fond (ESF) slaví letos 60 let existence. ESF je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie a je fondem nejstarším. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí žen a mužů. Česká republika z ESF čerpá peníze od svého vstupu do Evropské unie v roce 2004.

Zpočátku byl ESF používán jako prostředek k „náhradě“ za ztrátu zaměstnání. To pomáhalo pracovníkům v těch sektorech, které se modernizovaly (přídavky na rekvalifikaci). Fond také podporoval ty, kteří hledali práci mimo svůj domovský region (přídavky na kurzy cizího jazyka apod.).

Jak šel čas s ESF:

1957

Na základě Římské smlouvy vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a spolu s ním i ESF. Zakládajícími členy EHS byly tyto země: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko.

 

1973

K EHS se připojilo Spojené království, Dánsko a Irsko.

 

1972

Začala podpora zemědělcům, kteří odcházeli z oboru.

 

1975

Podpora textilního sektoru.

Podpora rovnosti pohlaví (směrnice Rady EHS - stejný plat za stejnou práci).

 

1977

Podpora mladých nezaměstnaných, aby získali kvalifikaci.

Podpora žen při ztrátě zaměstnání nebo při návratu po delší pauze.

Podpora postiženým a starším lidem (50+).

 

1981

K EHS se připojilo Řecko.

 

1986

K EHS se připojilo Španělsko a Portugalsko.

 

1988

Reforma ESF – větší pomoc zaostalým regionům (Řecko, Portugalsko a Španělsko), rozhodnutí o přechodu na programová období.

 

1988 – 1993 (1. programové období)

1992

Rozšíření EHS na 15 členů (Rakousko, Finsko, Švédsko).

1993

Vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva, čímž vznikla Evropská unie.

Zahájení rozhovorů o členství se zeměmi střední a východní Evropy.

 

1994 – 1999 (2. programové období)

1997

Změna strategie ESF: pozornost se přesouvá z nezaměstnaných na zaměstnané, aby si práci udrželi (podpora vzdělávání zaměstnanců, podpora podnikání a zařízení péče o děti).

 

2000 – 2006 (3. programové období)

2000

Vznik Iniciativy EQUAL. Iniciativa podporovala mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace (kvůli pohlaví, věku, postižení) a s nerovnostmi na trhu práce.

2002

Zavedení eura - do oběhu byly dány euromince a eurobankovky.

2004

10 nových členů EU: Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Slovinsko.

Česko začalo čerpat z ESF prostřednictvím 3 operačních programů. K dispozici bylo celkem 0,46 mld. EUR a všechny programy řídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

  • Rozvoj lidských zdrojů
  • Jednotný programový dokument 3
  • Program Iniciativy Společenství EQUAL 

 

2007 – 2013 (4. programové období)

Česko čerpá z ESF opět prostřednictvím 3 operačních programů (k dispozici celkem 3,8 mld. EUR): 

  • Lidské zdroje a zaměstnanost (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)                
  • Praha – Adaptabilita (Magistrát hl. m. Prahy)

2007

K EU se připojilo Rumunsko a Bulharsko.

2013

K EU se připojilo Chorvatsko.

 

2014 – 2020 (5. programové období)

Opět 3 operační programy (k dispozici celkem 3,43 mld. EUR)

  • Zaměstnanost (Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Výzkum, vývoj a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
  • Praha - pól růstu (Magistrát hl. m. Prahy) 

Pouze Operační program Zaměstnanost je celý financovaný z ESF, zbylé dva programy jsou multifondové.