Zpět

Možnost prodloužení lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv

Upozorňujeme všechny příjemce z OP LZZ, že v odůvodněných případech jsou oprávněni požádat poskytovatele podpory o prodloužení lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv.

1) Příjemce má v právním aktu stanovené lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv prostým odkazem na příručku D10 Pokyny pro vyplňování monitorovacích zpráv. V tomto případě se příjemce může písemně obrátit na poskytovatele s žádostí o prodloužení tohoto termínu. Žádost musí obsahovat následující údaje:  název a registrační číslo projektu, název příjemce, zdůvodnění žádosti, podpis statutárního zástupce organizace nebo osoby oprávněné jednat jejím jménem, návrh nového termínu pro předložení MZ (vzor žádosti lze stáhnout zde). Tato písemná žádost musí být v listinné podobě, postačí emailová forma s naskenovanou žádostí, doručena poskytovateli podpory vždy před uplynutím lhůty pro předložení MZ.

2) Příjemce má v právním aktu výslovně uvedenou délku jednotlivých monitorovacích období, případně jsou v něm přímo uvedeny termíny pro předložení MZ, a není v něm zmíněna možnost příjemce požádat o prodloužení lhůty. Prodloužení lhůty tak vede ke změně právního aktu a příjemce si o ní musí požádat prostřednictvím formuláře žádosti o podstatnou změnu (ke stažení zde). Žádost musí být poskytovateli doručena vždy před uplynutím lhůty pro předložení MZ.

V případě, že příjemce nedoručí poskytovateli podpory monitorovací zprávu v řádném termínu a nepožádá si o prodloužení lhůty pro předkládání monitorovacích zpráv, je toto chápáno jako porušení podmínek stanovených v právním aktu, a tím i jako podezření na porušení rozpočtové kázně, za které je v právním aktu stanoven odvod (části) dotace.


 
Uveřejněno: 19. 2. 2010
 
Aktualizováno: 19. 2. 2010