Zpět

Změna v dokládání dokumentů na kontrolu u VZMR v OPZ

ŘO OPZ upozorňuje příjemce, že v souvislosti s účinností novely zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen ZZVZ) ode dne 16.7.2023 nebude u VZMR požadovat v rámci ex ante/ex post kontrol doložení zohlednění zásady odpovědného zadávání uvedené v § 6 odst. 4 ZZVZ.

Neboť novela ZZVZ říká (změny oproti současnému znění jsou vyznačeny):

§ 6 

Zásady zadávání veřejných zakázek

(4) Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné vhodné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

§ 31 

Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu

            Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle§ 6 odst. 1 až 3.

 


 
Uveřejněno: 14. 7. 2023
 
Aktualizováno: 14. 7. 2023
 
 
Určeno pro: Příjemce