Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

2 pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 18. 6. 2020 byla vyhlášena 2 výběrová řízení:

1) Výběrové řízení č. 28/2020 na obsazení pracovní pozice asistenta/ky ředitele/ky odboru v odboru kontrol evropských programů (85).

Odbor kontrol evropských programů má v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) díky své dohledové a kontrolní funkci poměrně nezávislé postavení. Odbor pokrývá celkem 7 agend, rozdělených do 3 oddělení:

  • komplexní právní podpora implementační struktury;
  • provádění kontrol zadávání veřejných zakázek v projektech OPZ;
  • řešení odhalených nesrovnalostí;
  • koordinace kontrol prováděných Řídicím orgánem OPZ a externích auditů;
  • přezkumy procesu hodnocení a výběru projektů;
  • výkon kontrol na místě u příjemců OPZ;
  • řízení rizik.

V rámci své působnosti spolupracujeme s mnoha unijními i národními institucemi (např. s Evropskou komisí), podílíme se na tvorbě metodiky a na jejím výkladu. Provádíme školení zaměstnanců Řídicího orgánu a účastníme se mezirezortních pracovních skupin.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast         ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/645221/inzer%C3%A1t_850001.pdf/f964aa71-f669-3fb1-072b-ea107e45984a

 

2) výběrové řízení č. 27/2020 na obsazení pracovní pozice projektový/á manažer/kaodboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

Oddělení projektů CLLD se v rámci Operačního programu Zaměstnanost zabývá podporou komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovských oblastech a malých obcích. Našimi hlavními spolupracujícími subjekty jsou lokální aktéři (obce, neziskové organizace, podnikatelé a občané), sdružení v tzv. místní akční skupiny (MAS). Projekty, které administrujeme, jsou hodnoceny a vybírány právě MAS v souladu s prioritami jejich místních strategií (přístup bottom-up). Zahrnují spektrum aktivit a nástrojů na podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti v daném území (sociální služby a další programy, komunitní sociální práci a komunitní centra, sociální podnikání, opatření v oblasti zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života).

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/645221/Inzer%C3%A1t_875008.pdf/04892ad8-b01e-77d2-de82-852b5bb21e4f


 
Uveřejněno: 19. 6. 2020
 
Aktualizováno: 19. 6. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost