Zpět

2. revize OP Zaměstnanost

Dne 24. ledna 2019 schválila Evropská komise 2. revizi Operačního programu Zaměstnanost.

Revize OPZ spočívá v přesunu prostředků ve výši 880 mil. Kč z prioritní osy 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly do prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Zdrojem přesouvaných prostředků jsou zejména úspory generované nedočerpáním v již realizovaných projektech v prioritní ose 1. Realokované prostředky budou v prioritní ose 2 využity na navýšení stávajících, případně realizaci nových projektů krajů zaměřených na podporu sociálních služeb a dalších služeb obecného zájmu. Revize se promítla rovněž do aktualizace přílohy č. 8 Indikativní výpočet rozdělení prostředků OPZ na kategorie regionů. 


 
Uveřejněno: 28. 1. 2019
 
Aktualizováno: 28. 1. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce