Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

4 pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 1. 7. 2019 byla vyhlášena 4 výběrová řízení.

 

  • výběrové řízení na obsazení služebního místa (SM 815011) v odboru řízení programů ESF (81), oddělení podpory implementace (815).

Oddělení podpory implementace (815) zahrnuje 4 pracovní týmy:

- tým technické podpory programu OPZ

- tým koordinace rozvoje lidských zdrojů

- tým publicity projektů

- tým koordinace svodných agend

Tým publicity projektů má na starosti dvě agendy. Jednak poskytuje základní nasměrování těm, kteří s Operačním programem zaměstnanost (dále OPZ) či evropskými fondy obecně nemají zkušenosti, ale chtějí probrat nápad na projekt a zjistit, co dotace obnáší. Zároveň zajišťuje pro potenciální žadatele informační servis v podobě aktuálních možností OPZ. Druhá agenda se věnuje propagaci programu, jeho přínosů a výsledků. Zahrnuje vývoj a správu webových stránek esfcr.cz, organizaci akcí pro veřejnost (např. veletrhy), mediální servis, vydávání tiskovin (brožury, letáky, plakáty …), zajišťování internetových kampaní, propagačních předmětů aj.

Pokud si rádi rozšiřujete obzory, jste komunikativní a rádi se učíte nových věcem, tak jste to právě Vy, koho hledáme!

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkaze:

https://www.mpsv.cz/cs/35797

 

  • výběrové řízení č. 45/2019 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita (82), oddělení projektů adaptability pracovní síly I (824).

Oddělení projektů adaptability pracovní síly I zajišťuje poskytování dotací na vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů. Realizátoři projektů jsou nejčastěji podniky, ale i některé další organizace. Účelem projektů je zejména zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců a tím i jejich hodnotu na trhu práce. Dalším důležitým cílem je pak zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Pokud se rozhodnete přidat do našeho týmu, bude vaší náplní práce především zajištění věcné a formální správnosti přidělování dotací. Budete se podílet na nastavování pravidel, vyhlašování výzev, výběru a kontrole projektů. Zároveň bude vaší neméně důležitou rolí poskytovat realizátorům projektů konzultace a další podporu během realizace jejich projektů. Nebojte se veřejné správy a staňte se jedním z nás! Naše práce má smysl!

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkaze:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35784/824002_inzerat.pdf

 

  • výběrové řízení č. 47/2019 a č. 48/2019 na obsazení 2 pracovních pozic v odboru kontrol evropských programů (85), oddělení kontrol projektů a rizik (853).

Odbor kontrol evropských programů má v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) díky své dohledové a kontrolní funkci poměrně nezávislé postavení. Odbor pokrývá celkem 7 agend, rozdělených do 3 oddělení:

- komplexní právní podpora implementační struktury;

- provádění kontrol zadávání veřejných zakázek v projektech OPZ;

- řešení odhalených nesrovnalostí;

- koordinace kontrol prováděných Řídicím orgánem OPZ a externích auditů;

- přezkumy procesu hodnocení a výběru projektů;

- výkon kontrol na místě u příjemců OPZ;

- řízení rizik.

V rámci své působnosti spolupracujeme s mnoha unijními i národními institucemi (např. s Evropskou komisí), podílíme se na tvorbě metodiky a na jejím výkladu. Provádíme školení zaměstnanců Řídicího orgánu a účastníme se mezirezortních pracovních skupin.

Bližší informace o výběrových řízeních včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrových řízeních, naleznete na odkazech:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35785/853021_inzerat.pdf

https://www.mpsv.cz/files/clanky/35786/853023_inzerat.pdf

 

 


 
Uveřejněno: 1. 7. 2019
 
Aktualizováno: 1. 7. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost