Zpět

Dopad programu Antivirus C na projekty OPZ

Přijetí programu Antivirus C má (obdobně jako režimy A a B) dopad na projekty podpořené z OPZ, protože lze předpokládat, že někteří zaměstnavatelé využijí program Antivirus C, tj. odpuštění odvodů na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 24,8 % (dále jen „odvody na sociální pojištění“), a to na měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Řídicí orgán OPZ provedl vyhodnocení podmínek programu Antiviru C a pro níže uvedené skupiny projektů znamená využití programu Antiviru C následující:

1) Projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady anebo projekty financované s využitím 40% paušální sazby

Pokud příjemce, partner s finančním příspěvkem nebo zapojený subjekt využije program Antivirus C pro některého z členů realizačního týmu nebo osoby z cílové skupiny projektu, pak nemůže nárokovat za měsíce červen, červenec a srpen 2020 odvody na sociální pojištění za tyto osoby z prostředků OPZ. Využití programu Antivirus C je dobrovolné, pokud jej subjekt podpořený z OPZ nevyužije, uhrazené odvody na sociální pojištění jsou způsobilým výdajem v OPZ.

Příjemce je povinen na základě výzvy ŘO prokázat, že u identifikovaných osob nedošlo k nepovolenému souběhu podpor, tj. že nevyužil současně u těchto osob v jednom kalendářním měsíci program Antivirus C a podporu z OPZ. Tuto skutečnost lze doložit např. podkladovým materiálem pro výpočet odvodů na sociální pojištění, případně dalším relevantním dokladem. V případě, že ŘO zjistí, že subjekt podpořený z OPZ využil program Antivirus C a současně nárokoval příslušnou část odvodů v žádosti o platbu předloženou v OPZ, budou tyto odvody považovány za nezpůsobilý výdaj.

2) Projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu dětských skupin

V jednotkovém nákladu na obsazenost jsou zahrnuty mzdové náklady na pečující osoby, nepedagogické pracovníky a projektového manažera, přičemž podíl odvodů na sociální pojištění na celkové výši jednotkového nákladu je zhruba 18 %. Pokud provozovatel dětské skupiny využije program Antivirus C, pak zde vzniká významné riziko, že podpora z OPZ bude krýt výdaje, které ve skutečnosti provozovateli nevznikly. Z tohoto důvodu nemůže provozovatel dětské skupiny využít program Antivirus C.

Příjemce je povinen na základě výzvy ŘO prokázat, že u identifikovaných osob nedošlo k nepovolenému souběhu podpor, tj. že nevyužil u těchto osob v jednom kalendářním měsíci program Antivirus C a podporu z OPZ. Tuto skutečnost lze doložit např. podkladovým materiálem pro výpočet odvodů na sociální pojištění, případně dalším relevantním dokladem. V případě, že ŘO identifikuje souběh podpory z OPZ a využití programu Antivirus C, bude příjemci vyměřena sankce za porušení zákazu dvojího financování ve výši 5 % dotace dle právního aktu.

3) Projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání

Subjekty podpořené z OPZ mohou využít program Antivirus C.

 


 
Uveřejněno: 9. 7. 2020
 
Aktualizováno: 9. 7. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce