Zpět

Doplňující informace ŘO OPZ k „Výjimkám týkajícím se realizace aktivit v projektech OPZ“ (uveřejněných 16.10.2020)

V souvislosti s vydáním Výjimek týkajících se realizace aktivit v projektech OPZ, dále jen „Výjimka“, považuje ŘO OPZ za nutné upozornit příjemce na možný dopad změn umožněných předmětnou Výjimkou na již uzavřené smluvní vztahy, a to z pohledu požadavku na dodržení pravidel pro zadávání zakázek.

Změna charakteru dodávané služby, kdy se prezenční forma školení mění na distanční, může mít povahu podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ nebo v případě zakázek malého rozsahu kapitoly 20.9.1 Pravidel OPZ.

Příjemce je jako zadavatel oprávněn provést změnu charakteru plnění pouze ve formě uzavření dodatku k již podepsané smlouvě. Tato skutečnost obnáší povinnost, že vždy před aplikací předmětné Výjimky bude nezbytné posoudit, zda výše uvedená změna nemá charakter podstatné změny závazku, zejména zda nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele. Taková změna je obecně zakázána a za žádných okolností ji nelze odůvodnit existencí Výjimky.

Příjemce je jako zadavatel povinen vždy před aplikací Výjimky posoudit, zda výše uvedená změna výrazně nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele.  Může se např. jednat o situace, kdy vznikne výrazná úspora nákladů dodavatele za cestovné lektora, občerstvení nebo pronájem prostor. Tyto dopady, pokud k nim dojde, je třeba řádně odůvodnit a případně vyčíslit a zohlednit ve změně nabídkové ceny. Pokud dojde k relevantnímu zohlednění v návrhu na změnu závazku, která není změnou ve prospěch dodavatele, bude tato změna považována ze strany ŘO OPZ za přijatelnou.

Pokud byla zadavatelem vyžadována pro určitý kurz akreditace, tak v tomto směru musí být plnění nabízeno v souladu s touto akreditací.  Pokud akreditace neumožní přechod na distanční formu výuky k okamžiku uskutečnění školení, nebude možné takové školení uskutečnit. Náhrada akreditovaného kurzu za neakreditovaný bude vždy posuzována jako podstatná změna.

Změnu smlouvy je možné uzavřít jen na dobu účinnosti Výjimky. U dodatku musí být vždy řádně vyčíslen a posouzen dopad na cenu. Odůvodnění nové ceny kurzu po změně na distanční formu zasílá příjemce spolu s dodatkem k posouzení ŘO OPZ (nejedná se o přílohu dodatku).

Závěrem upozorňujeme, že stejně jako základní výběrové řízení i dodatek podléhá ex ante (resp. ex post) kontrole ŘO OPZ.

Související dokumenty:


 
Uveřejněno: 20. 10. 2020
 
Aktualizováno: 21. 10. 2020
 
 
Určeno pro: Příjemce