Zpět

Prodloužení poskytování podpory v režimu Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ informuje žadatele o prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce do 30. 6. 2021 (na základě čl. 3.1 Sdělení Komise č. 2020/C 91 I/01 Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19).

  • Tento režim doplňuje stávající režimy podpor (podpora de minimis, bloková výjimka).
  • V případě OPZ jej lze aplikovat pouze u nově přidělovaných podpor. U již poskytnutých podpor není změna možná, tj. nelze přejít z režimu podpory de minimis, případně blokové výjimky, na režim Dočasného rámce.
  • Možnosti využití tohoto režimu upravuje konkrétní výzva k předkládání žádostí o podporu (část 3.8 textu výzvy).
  • Podmínky využití tohoto režimu obsahuje Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v kapitole 21.8 Podpora podle Dočasného rámce.
  • Žadatelé o podporu v režimu Dočasného rámce předkládají čestné prohlášení, jehož aktuální vzor platí od 12. 1. 2021.
  • Podpora v režimu Dočasného rámce se poskytuje do 30. 6. 2021.

Upozorňujeme žadatele o tento typ podpory, že v čestném prohlášení je nezbytné uvést všechny dosud obdržené podpory dle čl. 3.1 Dočasného rámce za účelem ověření nepřekročení stanovených limitů.

  • Informace o čerpání jiné podpory v režimu čl. 3.1 Dočasného rámce je obvykle možné zjistit v právním aktu o poskytnutí podpory, výzvě daného programu podpory, případně u samotného poskytovatele podpory.
  • Přehled všech českých programů, v rámci kterých bylo/je možné získat podporu v režimu Dočasného rámce, naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářského soutěže
  • Pro ověření limitu jsou relevantní pouze podpory v režimu Dočasného rámce poskytnuté dle čl. 3.1.
  • Ověření limitu se provádí na skupině vzájemně propojených podniků, proto je třeba zohlednit také případné podpory dle čl. 3.1 Dočasného rámce poskytnuté všem propojeným podnikům.

 
Uveřejněno: 12. 1. 2021
 
Aktualizováno: 12. 1. 2021
 
 
Určeno pro: Žadatel