Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 10. 1. 2020 byla vyhlášena 2 výběrová řízení řízení (VŘ): 1) VŘ č. 02/2020 na obsazení pracovní pozice asistenta/ky ředitele/ky odboru kontrol evropských programů (85), 2) VŘ č. 03/2020 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

1) VŘ č. 02/2020 na obsazení pracovní pozice asistenta/ky ředitele/ky odboru kontrol evropských programů (85).

Odbor kontrol evropských programů má v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) díky své dohledové a kontrolní funkci poměrně nezávislé postavení. Odbor pokrývá celkem 7 agend, rozdělených do 3 oddělení:

  • komplexní právní podpora implementační struktury;
  • provádění kontrol zadávání veřejných zakázek v projektech OPZ;
  • řešení odhalených nesrovnalostí;
  • koordinace kontrol prováděných Řídicím orgánem OPZ a externích auditů;
  • přezkumy procesu hodnocení a výběru projektů;
  • výkon kontrol na místě u příjemců OPZ;
  • řízení rizik.

V rámci své působnosti spolupracujeme s mnoha unijními i národními institucemi (např. s Evropskou komisí), podílíme se na tvorbě metodiky a na jejím výkladu. Provádíme školení zaměstnanců Řídicího orgánu a účastníme se mezirezortních pracovních skupin.

 

2) VŘ č. 03/2020 na obsazení pracovní pozice projektové/ho manažera/ky v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů CLLD (875).

Oddělení projektů CLLD se v rámci Operačního programu Zaměstnanost zabývá podporou komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovských oblastech a malých obcích. Našimi hlavními spolupracujícími subjekty jsou lokální aktéři (obce, neziskové organizace, podnikatelé a občané), sdružení v tzv. místní akční skupiny (MAS). Projekty, které administrujeme, jsou hodnoceny a vybírány právě MAS v souladu s prioritami jejich místních strategií (přístup bottom-up). Zahrnují spektrum aktivit a nástrojů na podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti v daném území (sociální služby a další programy, komunitní sociální práci a komunitní centra, sociální podnikání, opatření v oblasti zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života).


 
Uveřejněno: 10. 1. 2020
 
Aktualizováno: 10. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost