Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 28. 7. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení služebního místa SM 872002 v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87), oddělení projektů sociálního začleňování (872).

Oddělení projektů sociálního začleňování se zabývá prioritní osou 2 Operačního programu zaměstnanost (OPZ) „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti sociálního začleňování (specifický cíl 2.1.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty směřující ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Projekty jsou zaměřeny na podporu sociálních služeb, aktivizaci cílové skupiny, komunitní sociální práce, na podporu rodičovských kompetencí, na podporu profesionální realizace sociální práce, na podporu programů prevence sociálně patologických jevů i na podporu právní a finanční gramotnosti. Největší část našich příjemců tvoří neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obce.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast ve výběrovém řízení, naleznete na odkazu:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1814658/OZN%C3%81MEN%C3%8D.pdf/233def1a-8e1b-6d5a-dfc1-96d9e44dba72


 
Uveřejněno: 28. 7. 2020
 
Aktualizováno: 28. 7. 2020
 
 
Určeno pro: Veřejnost