Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Pracovní nabídky na řídicím orgánu OPZ

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 11. 1. 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení 2 služebních míst v odboru realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti (83). A dále byla dne 14. 1. 2019 vyhlášena výběrová řízení na obsazení 4 pracovních míst v odboru kontrol evropských programů (85) a v odboru realizace programů ESF – sociální začleňování (87).

Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti podporuje velké projekty ministerstev a jiných úřadů, které mají často ambici významně ovlivnit fungování veřejné správy v České republice. Dále podporujeme spoustu malých projektů městských a krajských úřadů, které se snaží zlepšit vlastní procesy nebo vyškolit úředníky. V neposlední řadě podporujeme sociální inovace -  projekty zefektivňující sociální služby i státní správu, kde se soustředíme hlavně na zjišťování účelnosti a faktického dopadu nových řešení. V zahraničí jsou postupy pro ověřování inovačních řešení a jejich potenciálu ke změně obvyklé, u nás je zavádíme. Všichni klademe důraz na intenzivní spolupráci s žadateli a příjemci a jsme v úzkém kontaktu od vzniku prvního projektového záměru.

Bližší informace o výběrových řízeních včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast:

Odbor kontrol evropských programů má v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) díky své dohledové a kontrolní funkci poměrně nezávislé postavení. Odbor pokrývá celkem 7 agend, rozdělených do 3 oddělení:

  • komplexní právní podpora implementační struktury;
  • provádění kontrol zadávání veřejných zakázek v projektech OPZ;
  • řešení odhalených nesrovnalostí;
  • koordinace kontrol prováděných Řídicím orgánem OPZ a externích auditů;
  • přezkumy procesu hodnocení a výběru projektů;
  • výkon kontrol na místě u příjemců OPZ;
  • řízení rizik.

V rámci své působnosti spolupracujeme s mnoha unijními i národními institucemi (např. s Evropskou komisí), podílíme se na tvorbě metodiky a na jejím výkladu. Provádíme školení zaměstnanců Řídicího orgánu a účastníme se mezirezortních pracovních skupin.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast:

Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Oddělení projektů sociálního začleňování se zabývá prioritní osou 2 Operačního programu zaměstnanost „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti sociálního začleňování (specifický cíl 2.1.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty směřující ke zvýšení kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených tak, aby se mohly lépe uplatnit ve společnosti a na trhu práce. Projekty jsou zaměřeny na podporu sociálních služeb, aktivizaci cílové skupiny, komunitní sociální práce, na podporu rodičovských kompetencí, na podporu profesionální realizace sociální práce, na podporu programů prevence sociálně patologických jevů i na podporu právní a  finanční gramotnosti. Největší část našich příjemců tvoří neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb, obce.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast:

Oddělení projektů systému služeb se zabývá prioritní osou 2 Operačního programu zaměstnanost (OPZ) „Sociální začleňování a boj s chudobou“. Přímo administrujeme soutěžní projekty v rámci výzev v oblasti systému služeb (specifický cíl 2.2.1 OPZ). Pod touto tématikou si můžete představit např. projekty zaměřené na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce; podporu transformace pobytových sociálních služeb; budování kapacit nestátních neziskových organizací (NNO) a tématiku komunitního plánování. Největší část našich příjemců tvoří poskytovatelé sociálních služeb, NNO, obce.

Bližší informace o výběrovém řízení včetně termínu, do kterého je možné podat žádosti o účast:  


 
Uveřejněno: 11. 1. 2019
 
Aktualizováno: 14. 1. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost