Zpět

Upozornění na povinnost finančního vypořádání projektů OP LZZ

Realizátoři projektů financovaných z prostředků OP LZZ, kterým byla v roce 2016 schválena závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, mají povinnost provést finanční vypořádání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu na tento projekt.

Postupy finančního vypořádání jsou upraveny vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (dále jen vyhláška).

Finanční vypořádání poskytnuté podpory se provádí za projekt jako celek, a to zpravidla do 15 dnů po ukončení jeho financování, tzn. po obdržení Oznámení o schválení závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu. Nejzazším termínem pro odevzdání podkladů pro finanční vypořádání a pro vrácení nevyčerpané podpory, stanoveným vyhláškou, je 15. únor kalendářního roku následujícího po ukončení financování projektu. Vyplněnou a podepsanou přílohu dle vyhlášky zašlete 1x v tištěné podobě na adresu poskytovatele dotace (obálku označte prosím celým číslem Vašeho projektu a označením „Vyúčtování dotace“).

Neprovedení finančního vypořádání v souladu s vyhláškou bude postoupeno místně příslušnému finančnímu úřadu k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně. Za nesplnění povinnosti hrozí příjemci následující postih:

  • Za neodevzdání formuláře finančního vypořádání bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši % z poskytnuté dotace stanovené v části IV bodu 2.2 rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně penále za prodlení s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně.
  • Za nevrácení nevyčerpané dotace bude vyměřen odvod v plné výši zadržených prostředků včetně penále za prodlení s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Často dochází k opomenutí této povinnosti a následnému finančnímu postihu příjemce. Proto doporučujeme neodkládat provedení finančního vypořádání na poslední možný termín daný vyhláškou a provést jej co nejdříve po obdržení Oznámení o schválení závěrečné monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu, příp. Výzvy k vrácení nevyčerpaných prostředků.

V případě nejasností se prosím obracejte na své projektové manažery.


 
Uveřejněno: 3. 6. 2016
 
Aktualizováno: 3. 6. 2016
 
 
Určeno pro: Příjemce