Zpět

Zákon o střetu zájmů a zadávání veřejných zakázek

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost upozorňuje příjemce na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, které stanoví:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

Veřejnou zakázkou je podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zakázka, která je zadávána z veřejných prostředků, tedy:

  • veřejnou správou (organizačními složkami státu, Českou národní bankou, státními příspěvkovými organizacemi, územními samosprávnými celky či jejich příspěvkovými organizacemi, jinými právnickými osobami založenými či zřízenými za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu nebo převážně financovanými či ovládanými veřejným zadavatelem) – tento případ je relevantní pro příjemce dotací z OPZ, kteří jsou subjekty veřejného práva.
  • subjekty soukromého práva, pokud se na financování veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč nebo více než 50 % veřejných prostředků (tzn. prostředků z rozpočtu veřejného zadavatele nebo z rozpočtu Evropské unie) – tento případ je relevantní pro příjemce dotací z OPZ, kteří nejsou subjekty veřejného práva.

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší 2 000 000,- Kč (v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby), resp. 6 000 000,- Kč (v případě veřejné zakázky na stavební práce).

Veřejným funkcionářem dle § 2 odst. 1 písm. c) je „člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády“.

Pokud bude kontrolou zjištěno, že byla veřejná zakázka zadána obchodní společnosti, v níž uvedení veřejní funkcionáři nebo jimi ovládané společnosti měli alespoň 25% obchodní podíl, bude toto posouzeno jako zadání zakázky v rozporu se zákonem. Výdaje, které budou z dotace na takovou veřejnou zakázku vynaloženy, budou posouzeny jako nezpůsobilé v plné výši, a to z důvodu neplatnosti takového jednání.

Proto doporučujeme příjemcům OPZ ověřovat vlastnickou strukturu dodavatelů (včetně poddodavatelů prokazujících kvalifikaci), kteří podávají nabídky do výběrových nebo zadávacích řízení na zadání zakázek spolufinancovaných z projektů OPZ.

Zároveň upozorňujeme příjemce OPZ, že zákaz střetu zájmů podle výše uvedeného ustanovení nelze obcházet sjednáním prostředníka mezi zadavatelem a společností, jíž se týká zákaz střetu zájmů podle § 4b zákona o střetu zájmů, kdy dle předmětu zakázky požaduje zadavatel po dodavateli dodání plnění od takové společnosti, případně plnění, které nemůže poskytnout jiný subjekt než taková společnost. Výdaje z takové zakázky budou rovněž shledány jako v plné výši nezpůsobilé.

K ověření lze využít níže uvedenou tabulku obsahující výčet veřejných funkcí, jichž se uvedené omezení týká, spolu s odkazy na internetové stránky, na nichž lze dohledat, kdo danou veřejnou funkci v době zadávání veřejné zakázky zastává:

Členové vlády / ústřední orgány státní správy

Odkaz

Předseda vlády

https://www.vlada.cz/cz/vlada/

Ministerstvo financí

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo kultury

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo obrany

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo životního prostředí

Český statistický úřad

https://www.czso.cz/csu/czso/struktura_a_vedeni_uradu

Český úřad zeměměřický a katastrální

https://www.cuzk.cz/Kontakty/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni-(1)/Kontaktni-udaje-Ceskeho-uradu-zememericky-a-katast.aspx

Český báňský úřad

http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-praha

Úřad průmyslového vlastnictví

https://www.upv.cz/cs/upv/kontakty/kontakty-na-predstavene.html

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

https://www.uohs.cz/cs/o-uradu/vedeni-uradu/predseda.html

Správa státních hmotných rezerv

http://www.sshr.cz/o-nas/predseda-sshr/

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

http://www.sujb.cz/zpracovani-osobnich-udaju

Národní bezpečnostní úřad

https://www.nbu.cz/cs/o-nas/957-organizacni-struktura/

Energetický regulační úřad

http://www.eru.cz/cs/rada-eru

Úřad vlády České republiky

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vedouci-uradu-vlady/vedouci-uradu-vlady-97088/

Český telekomunikační úřad

https://www.ctu.cz/rada-ctu

Úřad pro ochranu osobních údajů

https://www.uoou.cz/zivotopis-predsedy-uradu/ds-1067/archiv=0&p1=1059

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/slozeni-rady/index.htm

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

https://www.udhpsh.cz/kontakty-na-pracovniky-uradu/

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

https://www.uicr.cz/cs/o-nas/vedeni-uradu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

https://www.nukib.cz/cs/o-nukib/vedeni-uradu/

Národní sportovní agentura https://agenturasport.cz/organizacni-struktura/

 

 


 
Uveřejněno: 22. 7. 2021
 
Aktualizováno: 24. 9. 2021
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce