Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha (JPD 3) byl základním dokumentem pro čerpání finančních prostředků z ESF ve zkráceném programovacím období 2004 – 2006 na území hlavního města Prahy.
Hlavní cíle JPD 3

Důraz byl kladen na podporu efektivního trhu práce založeného na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.

Financování JPD 3

Program byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Padesáti procenty z ESF, a druhou polovinou z národních veřejných zdrojů - státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy.

Celkový objem finančních prostředků určených na program JPD 3 pro období 2004-2006 byl 117,6 mil Euro.