Společný regionální operační program (SROP)

Společný regionální operační program (SROP) byl jedním z pěti programů, které byly v České republice realizovány na základě Rámce podpory Společenství pro Cíl 1 v období 2004-2006. Důraz byl kladen zejména na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů.

Operační program SROP zahrnoval rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti České republiky (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které byly napojeny na strukturální fondy Evropské unie v rámci Cíle 1.

Priority a oblasti SROP

SROP se zaměřil na podporu aktivit spadajících především do působnosti krajů a obcí a jeho cílem bylo dosáhnout vyváženého rozvoje regionů. SROP se věnoval těmto 5 prioritám:

  • Priorita 1: Regionální podpora podnikání
  • Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury
  • Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů v regionech
  • Priorita 4: Rozvoj cestovního ruchu.
  • Priorita 5: Technická pomoc

Financování SROP

Finance byly zajištěny z veřejných zdrojů EU (u většiny opatření příspěvky EU dosáhly 75% veřejných zdrojů programu), zapojily se rovněž i soukromé zdroje. Veřejné zdroje ČR byly zajištěny především ze státního rozpočtu (MMR) a z rozpočtu krajů a obcí.

Podpora pro SROP ze Strukturálních fondů Evropské unie byla poskytována ze dvou fondů:

  • Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)
  • Evropského sociálního fondu (ESF).