Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Zajišťování služby Leadership akademie“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13857

Název zakázky: „Zajišťování služby Leadership akademie“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 7. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Technologická agentura České republiky

Sídlo zadavatele: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martin Bunček

IČ zadavatele: 72050365

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Markéta Macháčková
  • Telefon: +420234611314
  • E-mail: marketa.machackova@tacr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky budou podány výhradně v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje, prostřednictvím kterého je tato veřejná zakázka administrována.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je realizace vzdělávání za účelem rozvoje kompetencí u stávajících vedoucích pracovníků, a podpora a rozvoj budoucích leaderů v organizaci. 

Organizační struktura Technologické agentury ČR je maticová. Vedle pevné vertikální struktury členěné do sekcí, odborů, oddělení a úseků fungují i pružné horizontální prvky v podobě programových a projektových týmů. Přičemž upozorňujeme, že členy programových či projektových týmů nemusí být jen zaměstnanci TA ČR, ale i spolupracujících organizací.

Vzdělávací akce budou zaměřeny na práci s týmem, hodnocení a motivaci, zvládání stresových situací, řízení projektů, a pokročilé techniky vyjednávání a řízení jednání. Zvládnutí tréninku Leadership akademie předpokládá u vedoucích pracovníků (včetně vedoucích projektů dle maticové struktury) přechod od manažerské formy řízení na formu leadership řízení svých podřízených. Předpokládá se, že celý trénink Leadership akademie bude složen z několika školících jednotek, které obsahově naplní trénink pro zvládnutí kompetencí: vedení týmu, hodnocení týmu, poskytováná zpětné vazby a motivace svým podřízeným, zvládání stresových situací a manipulace, kompetenci facilitace jednání a pokročilé techniky vyjednávání. Tréninky se budou odehrávat prezenční formou v prostorách Objednatele za použití promítací techniky, flipchartů a případně dalších navržených školících pomůcek. V případě nepříznivé pandemické situace se budou moci tréninky konat i online formou. Účastníci tréninku obdrží po ukončení školící materiály ve formě prezentace od Dodavatele. Celý trénink Leadership akademie je plánován na 3 až 5 pracovních dní pro jeden kalendářní rok / 1 pracovní den = 1 školící den = 1 školící jednotka = 8 hodin (1 vyučovací hodina = 60 minut). Předpokládáme 8 členné tréninkové skupiny. 

Předpokládanými rozvojovými oblastmi vedoucích a budoucích leaderů jsou:

  • Komunikační, prezentační a manažerské dovednosti
  • Oblast rozvoje osobní efektivity
  • Zvládání emocí a krizových situací

Smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem. Konkrétní témata kurzů budou určena na základě vzdělávacího plánu zadavatele vždy pro následující kalendářní rok, který bude Dodavateli předložen vždy nejpozději do 31.1. daného kalendářního roku, pro první rok plnění zakázky do 30 dnů od účinnosti smlouvy.

Předpokládaný počet školených osob ročně (údaj je orientační): cca 35 osob.

Počet osob ve školící skupině (údaj je orientační): cca 8 osob

Časová dotace 1 kurzu: 1 školící den (8 hodin) (případně 0,5 dne pro témata, u kterých by časová dotace 1 školící den byla příliš vysoká, v takovém případě budou vždy daný den spojena 2 témata, či budou školeny dvě skupiny po sobě).

CPV kódy:

79632000-3 Vzdělávání zaměstnanců

80000000-4 Vzdělávání a školení

80400000-8 Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do konce trvání Smlouvy, tedy do 30. 6. 2023 nebo dosažením maximálního limitu Smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - VZ Leadership Akademie

Datum ukončení: 17. 4. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 7. 2021
 
Aktualizováno: 19. 4. 2022