Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektů - dílčí část 1 - Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13730

Název zakázky: Evaluace projektů - dílčí část 1 - Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 1. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Královéhradecký kraj

Sídlo zadavatele: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Martin Červíček, hejtman
 • Telefon: +420495817222
 • E-mail: mcervicek@kr-kralovehradecky.cz

IČ zadavatele: 70889546

DIČ zadavatele: CZ70889546

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lenka Kaplanová
 • Telefon: +420495817857
 • E-mail: kaplanova@cirihk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 2. 2021 14:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je evaluace projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II. Specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této výzvy - Popis předmětu plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495867,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Závazný harmonogram plnění zakázky je uveden v příloze č. 3 této výzvy – Harmonogram plnění zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem převzetí plnění předmětu zakázky bude sídlo zadavatele - Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

  V rámci kritéria nejnižší nabídkové ceny budou nabídky hodnoceny na základě celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH uvedené v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4. této výzvy. Zadavatel provede hodnocení nabídek tak, že nabídky seřadí podle celkových nabídkových cen, kdy nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Tato se umístí v hodnocení jako první v pořadí.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

  neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotním pojištění,
  neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

   

  Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

   

  Zadavatel v rámci kvalifikace dále požaduje, aby dodavatel prokázal zkušenost nezbytnou pro plnění předmětu zakázky. Dodavatel prokáže tuto kvalifikaci předložením seznamu alespoň 3 významných služeb, které realizoval v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení, včetně uvedení stručného popisu významné služby, ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.

   

  Významnou službou se rozumí služba obdobného charakteru jako je služba, jež je předmětem této zakázky, tj. evaluace realizovaného projektu, jejíž hodnota činila alespoň 200 000 Kč bez DPH.

   

  Doba 3 let od zahájení výběrového řízení se považuje za splněnou, pokud byla významná služba v této době řádně dokončena.

  Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením seznamu významných služeb, z něhož budou patrné všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení minimálních požadavků zadavatele. Vzor seznamu významných služeb je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

   

  Zadavatel v rámci kvalifikace rovněž požaduje, aby členem realizačního týmu, který se bude podílet na plnění předmětu zakázky, byla alespoň 1 osoba zastávající roli vedoucího realizačního týmu, přičemž zadavatel požaduje, aby tato osoba:

  měla vysokoškolské vzdělání,
  měla zkušenost s realizací alespoň 1 obdobné služby, jako je služba, jež je předmětem této zakázky (tj. evaluace realizovaného projektu), jejíž minimální hodnota činila 200 000 Kč bez DPH, a to na pozici vedoucího člena realizačního týmu.

   

  Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož obsahem budou všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení splnění minimálních požadavků zadavatele. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována písemně a v elektronické podobě. Nabídky se podávají v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nemusí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Do nástroje E-ZAK se lze přihlásit pouze prostřednictvím účtu v Centrální databázi dodavatelů („CDD“). Tato databáze je dostupná na adrese https://fen.cz.

Každý dodavatel (dodavatelský účet) může disponovat neomezeným počtem uživatelů (uživatelských účtů). Za jednoho dodavatele se tedy může do CDD přihlašovat více fyzických osob.

Veškeré podmínky a informace týkající se použití elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na adrese https://zakazky.cenakhk.cz. Dotazy k použití elektronického nástroje mohou dodavatelé zasílat na kontaktní e-mail zástupce zadavatele.

Dodavatel v nabídce musí předložit:

 • informace a dokumenty k prokázání kvalifikace (vzor prohlášení k prokázání kvalifikace, vzor seznamu významných služeb jsou součástí  přílohy č. 2 této výzvy).
 • závazný návrh smlouvy podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou jednat za dodavatele a vyplněný pouze v modře vyznačených částech.V případě podpisu jinou osobou, než statutárním orgánem dodavatele, musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání za dodavatele.
 • seznam poddodavatelů (součástí přílohy č. 2 této výzvy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
 

 

 

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za předmět zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

Celková nabídková cena nesmí překročit výši předpokládané hodnoty zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována písemně a v elektronické podobě. Nabídky se podávají v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídek nejsou přípustné;

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti dle předchozí věty. Zadavatel vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatele zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel doporučuje zaslání písemných žádostí o vysvětlení prostřednictvím elektronického nástroje nebo na e-mailovou adresu zástupce zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v nabídce určit části zakázky, které případně hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a doklady předložené ve slovenském jazyce nebo doklady o vzdělání v latinském jazyce).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 1. 2021
 
Aktualizováno: 12. 4. 2021