Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Komunikační manuál a realizace komunikační kampaně s cílem zvýšit míru využití terénních sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14069

Název zakázky: Komunikační manuál a realizace komunikační kampaně s cílem zvýšit míru využití terénních sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Jihomoravský kraj

Sídlo zadavatele: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Petr Horehleď
 • Telefon: +420541651131
 • E-mail: horehled.petr@jmk.cz

IČ zadavatele: 70888337

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Eva Nečasová
 • Telefon: +420541652164
 • E-mail: necasova.eva@jmk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 6. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronický nástroj – E-ZAK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb při realizaci kreativních a mediálních strategií v rámci marketingových aktivit zadavatele v sociální oblasti. Zadavatel není odborníkem na PR komunikace a marketing k daným cílovým skupinám. Proto poptává potřebné činnosti u odborného zhotovitele. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. Jedná se o průběžné poskytování služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele, a to zejména v následujících oblastech:

1) Kreativní návrh komunikace a manuál komunikace

(Kreativní návrh zohledňující různé způsoby a možnosti komunikace a PR aktivit, manuál komunikace o poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb na území JMK, směrem k daným cílovým skupinám).

- Příprava ideové platformy komunikace Kreativní explikace navrhovaného řešení.

- Návrh kreativního a textového ztvárnění klíčového sdělení komunikace.

- Návrh vizuálního řešení celé komunikace:

Zadavatel předkládá návrhy obsahu sdělení, které dodavatel může, ale nemusí, pro zpracování nabídky využít (a k tomuto přizpůsobit grafickou podobu, výběr fotek, tone of voice atd.)

 • komunikovat terénní sociální služby jako důležitou součást sítě sociálních služeb
 • komunikovat terénní sociální služby jako první volbu při rozhodování o řešení nepříznivé sociální situace člověka/rodiny
 • komunikovat využití terénních a ambulantních sociálních služeb jako možnost pro život doma i v případě zhoršení zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace
 • komunikovat terénní a ambulantní sociální služby jako klíčové pro udržení kvality života lidí a rodin

přesný obsah sdělení komunikace předá v písemné podobě zadavatel dodavateli při úvodním jednání k realizaci zakázky

- Definice komunikačního stylu směrem k cílovým skupinám (tone of voice)

- Definice možných odchylek stylu komunikace ve vybraných komunikačních kanálech (sociální sítě, odborná média… atd.)

2) Manuál vizuální komunikace kampaní - informování o poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb na území JMK Návrh a definice značky, pod kterou má odbor sociálních věcí JMK komunikovat s danými cílovými skupinami. Manuál vizuální komunikace bude v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK (barvy, typografie atd.). Výstupem je dokument, který jasně definuje a demonstruje použití grafických prvků. Konkrétně má obsahovat následující body, podle kterých bude dokument strukturován:

 • Značka (logo/logotyp)
 • Barevnost, včetně definování doplňkových barev pro použití na webových stránkách, včetně černobílé varianty
 • Písma (fonty)
 • Tvary a textury
 • Aplikace – fotografie, plakát, citylight, billboard, profil a příspěvky na sociálních sítích, Online reklamní banner

Definice koexistence a fungování s vizuální identitou Jihomoravského kraje

3) Realizace komunikační kampaně k vybraným cílovým skupinám (kampaň o poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb na území JMK, tedy 3 různé komunikační kampaně (jedna ke každé cílové skupině viz níže) v komunikačním mixu. Součástí je i distribuce komunikační kampaně).

Realizace navržených komunikačních opatření (tj. cílených způsobů komunikace) k cílovým skupinám v Jihomoravském kraji:

 • praktičtí lékaři pro dospělé a pro děti a dorost
 • pracovníci obcí I. a II. typu (starostové, místostarostové, veřejní opatrovníci, sociální pracovníci)
 • pracovníci Úřadu práce (agendy dávkových systémů, příspěvku na péči) 

4) Příprava nového webového rozcestníku o sociálních službách na území JMK; součástí veřejné zakázky není tvorba nové plnohodnotné webové stránky, ale příprava podkladů pro novou webovou stránku o sociální oblasti v JMK.

Analýza chování uživatelů stávajícího Elektronického katalogu sociálních služeb + doporučení pro změny. Analýza chování uživatelů bude zaměřena na:

 • návštěvnost Elektronického katalogu sociálních služeb
 • způsoby pohybu v Elektronickém katalogu sociálních služeb
 • slabá místa Elektronického katalogu sociálních služeb
 • optimalizace využití Elektronického katalogu sociálních služeb - doporučení změn pro efektivní využití Elektronického katalogu sociálních služeb

Definice hlavních funkcí a cílů nového webového rozcestníku

Obecný návrh řešení nového webového rozcestníku vč. rozpočtu a časového plánu.

Požadované funkcionality webového rozcestníku:

 • propojení s adresářem sociálních služeb v JMK nebo Elektronickým katalogem sociálních služeb
 • kontaktní údaje na klíčové instituce v sociální oblasti v JMK
 • prezentace informací ze sociální oblasti v JMK (aktualit, článků, sdíleného obsahu z jiných médií)
 • webový rozcestník bude využívat open source software

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 615000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
20.10.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele a dále jakékoliv místo výslovně určené zadavatelem, a to v rámci České republiky, nebo jakékoliv jiné místo určené v souladu se smlouvou uzavřenou za účelem plnění předmětu veřejné zakázky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (tj. nabídková cena v Kč bez DPH doplněná účastníkem do krycího listu nabídky).

Za nejvhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen na první místě v pořadí bude nejvýhodnější nabídka vybrána losem. Losování bude probíhat v souladu se zásadami uvedenými v § 6 ZZVZ. K losování budou přizváni účastníci, jejichž nabídkové ceny jsou shodné.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení. Kvalifikaci splní dodavatel, který splnění níže uvedených požadovaných kvalifikačních požadavků (předpokladů) prokáže tím, že předloží:

(i) Čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou dodavatele, z něhož bude vyplývat následující:

 • dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
 • je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele;
 • účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu;
 • dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
 • dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Při prokazování kvalifikace dle tohoto bodu (i) mohou účastníci zadávacího řízení použít nezávazný vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy

(ii) Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek.

(iii) Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (tj. zejména výpis ze živnostenského rejstříku, případně živnostenský list), předmětem podnikání tedy bude „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

(iv) Seznam významných služeb (minimálně dvou u každého bodu viz níže) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky s uvedením jejich rozsahu, zevrubného popisu a doby poskytnutí. Seznam pak bude obsahovat údaje o objednateli (název, sídlo, IČO, kontaktní osoba, u které je možno referenci ověřit), místu, termínu a rozsahu plnění a finančním objemu poskytnuté služby. Z těchto referencí bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel v posledních 3 letech realizoval následující významné služby:

 • realizace minimálně dvou manuálů vizuální komunikace kampaní v minimální hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) bez DPH celkově za jeden manuál komunikačního stylu;
 • realizace minimálně dvou digitálních či on-line kampaní s využitím sociálních sítí (Facebook, Instagram apod.) a současně dalších on-line kanálů v minimální hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH celkově za jednu realizovanou kampaň;
 • realizace minimálně dvou webových rozcestníků, rozhraní či webových stránek v opensource prostředí.

Lze předložit souhrnnou referenci (jednou významnou službou je možné prokázat splnění více různých požadavků (např. realizaci manuálu vizuální komunikace kampaně a současně realizaci digitální či on-line kampaně s využitím sociálních sítí a dalších on-line kanálů), pokud byly součástí plnění této významné služby). 

Zadavatel je v případě nejasností oprávněn vyžádat si případné další doklady, ze kterých bude vyplývat splnění požadavků stanovených touto výzvou.

(v) Seznam členů realizačního týmu a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci

Zadavatel požaduje, aby byly určeny osoby odpovědné za jednotlivá plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval realizačním týmem složeným minimálně z následujících odborných osob splňujících minimálně následující požadavky zadavatele. Je možné, aby jedna osoba zastávala více pozic. Minimální počet členů realizačního týmu jsou 3:

 • minimálně jedna osoba na pozici „Account manager“, splňující následující požadavky: střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oblasti marketingu a zkušenosti na pozici „Account manager“ nebo pozici obdobné; Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením:

(i) strukturovaného životopisu dle požadavků specifikovaných níže, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele na praxi a zkušenosti; a

(ii) dokladu prokazujícího požadované vzdělání

 • minimálně jedna osoba na pozici „Copywriter“, splňující následující požadavky: střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oblasti marketingu a zkušenosti na pozici „Copywriter“, nebo pozici obdobné;

Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením:

(i) strukturovaného životopisu dle požadavků specifikovaných níže, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele na praxi a zkušenosti; a

(ii) dokladu prokazujícího požadované vzdělání

 • minimálně jedna osoba na pozici „On line specialista“, splňující následující požadavky: střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, alespoň 3 roky praxe při přípravě a realizaci on-line kampaní;

Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením:

(i) strukturovaného životopisu dle požadavků specifikovaných níže, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele na praxi a zkušenosti; a

(ii) dokladu prokazujícího požadované vzdělání.

 • minimálně jeden z členů realizačního týmu musí splňovat kvalifikační požadavky na vzdělání v sociální oblasti: vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v humanitních oborech zaměřených na sociální politiku, sociální práci, dále alespoň 2 roky praxe v sociálních službách nebo v sociální oblasti.

Dodavatel prokáže splnění těchto kvalifikačních předpokladů předložením:

(i) strukturovaného životopisu dle požadavků specifikovaných níže, z něhož bude jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele na praxi a zkušenosti; a

(ii) dokladu prokazujícího požadované vzdělání

Dodavatel dále prokáže splnění kvalifikačního předpokladu dle tohoto bodu předložením úplného seznamu osob odpovědných za poskytování služeb a strukturovaných profesních životopisů, z nichž bude vyplývat, že osoby podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky splňují výše uvedené požadavky zadavatele dle vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturované profesní životopisy musí obsahovat informace, ze kterých bude jednoznačně vyplývat splnění veškerých požadavků zadavatele na příslušného člena týmu. Zejména bude obsaženo:

 • jméno a příjmení, kontakt,
 • nejvyšší dosažené vzdělání (období, název a typ organizace poskytující vzdělání),
 • pracovní zkušenosti a profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky (období, název zaměstnavatele, dosažená pozice),  další případné dovednosti a zkušenosti ve vztahu k plnění veřejné zakázky,
 • čestné prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v životopise a prohlášení o souhlasu se zapojením do realizačního týmu dodavatele,
 • ukázka referenční zakázky/odborné portfolio – popisující konkrétní zapojení, náplň a rozsah práce,
 • datum,
 • vlastnoruční podpis pracovníka.

Přílohou každého životopisu budou doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání osob. Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené dodavatelem v seznamu členů odborného týmu ve vztahu k příslušné části veřejné zakázky fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn změnit člena realizačního týmu, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní člen realizačního týmu prokázal; zadavatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Účastník zadávacího řízení předloží nabídku v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel je povinen uvést nabídkovou cenu v Kč bez DPH, částku DPH, částku včetně DPH. Jednotlivé číselné údaje je dodavatel povinen stanovit, příp. zaokrouhlit na dvě desetinná místa. Dodavatel není oprávněn předložit nulové položky a je povinen stanovit nabídkové ceny tak, aby se nejednalo o nabídkové ceny mimořádně nízké. Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Účastník zadávacího řízení je povinen do nabídkové ceny zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. Součástí nabídkové ceny musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy. Nabídka musí obsahovat řádně zpracovanou cenu plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo (nikoli povinnost) vyloučit ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, v jehož nabídce nebude řádně zpracovaná či účastníka vyzvat k objasnění či doplnění dodaných podkladů dle ustanovení § 46 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. Nabídkovou cenu je možné překročit výlučně v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede. Pro hodnocení je rozhodná cena uvedená na krycím listu nabídky, který je účastník povinen vyplnit a předložit spolu s nabídkou. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dotazy k zadávacím podmínkám mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, konkrétně části týkající se této veřejné zakázky, dostupného na https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html. Dodavatel je oprávněn zaslat dotaz k zadávacím podmínkám nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.Při nedodržení lhůty si zadavatel vyhrazuje právo na žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nereagovat.Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.Zadavatel zveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a rovněž na portále www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 527600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o.; Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa; IČ: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 1. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2022
 
Aktualizováno: 19. 12. 2022