Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Moderní úřad Nymburk – elektronická úřední deska

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13949

Název zakázky: Moderní úřad Nymburk – elektronická úřední deska

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 12. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Nymburk

Sídlo zadavatele: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Aleš Růžička, tajemník
  • Telefon: +420325501303
  • E-mail: ales.ruzicka@meu-nbk.cz

IČ zadavatele: 00239500

DIČ zadavatele: CZ00239500

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Josef Hájek
  • Telefon: +420325501417
  • E-mail: josef.hajek@meu-nbk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2022 09:00

Místo pro podání nabídek:
Uchazeči zadávacího řízení podají písemnou nabídku v řádně uzavřené obálce, a to buď doporučeně poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk Uchazeči můžou nabídku podat rovněž osobně na podatelně městského úřadu

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je:

- provedení připojení elektrické a datové sítě (přívod elektrické energie a datové sítě) v 1. P. P. budovy Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163 pro napojení elektronické úřední desky,

- Instalace a zapojení datového rozvodu LAN bude realizováno pomocí 2 kabelů FTP PP Cat5e. Jeden bude sloužit jako datový kabel pro připojení elektronické úřední desky a druhý bude sloužit jako připojení veřejné WIFI.  - Přípojky LAN budou zapojeny do stávající datové sítě v 1.P.P. budovy. Předpokládaná délka instalace LAN činí 2 x cca 5 metrů kabelu FTP.

- dodávka elektronické úřední desky (vč. dopravy na místo plnění) a její osazení v místě plnění v podloubí Městského úřadu Nymburk. Stavební připravenost zajistí Zadavatel na základě požadavků specifikovaných Uchazečem,

- zprovoznění elektronické úřední desky (napojení na datový zdroj a zdroj elektrické energie, oživení elektronické úřední desky a nastavení dle technické specifikace uvedené níže,

- administrátorské zaškolení a zaškolení obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a softwarem v potřebném rozsahu (dále též jen ,SW“),

- poskytnutí uživatelských licencí nutných k plnohodnotnému užívání zařízení, např. ve vztahu k ovládacímu SW,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání díla kupujícím.

- poskytování softwarové podpory díla.

- poskytování servisu díla po dobu záruky 5 let (60 měsíců). (Cena rozšířené záruky na 5 let celkem nepřesáhne 10% ceny zakázky)

to vše dle dále uvedené specifikace.

Stavební připravenost pro zabudování elektronické úřední desky na ploše v podloubí městského úřadu (tzn. výkopové práce, uložení kabeláže a opětovné překrytí kabeláže vně budovy městského úřadu) zajistí Zadavatel na vlastní náklady na základě požadavků specifikovaných Uchazečem.

Připojení elektrické a datové sítě zajistí Uchazeč, tj. přívod elektrické energie a datové sítě v 1. P. P.

budovy Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163 pro napojení elektronické úřední desky, včetně revizí.

Samotnou instalaci a zapojení elektronické úřední desky bude provádět Uchazeč.

Uchazeč se zavazuje zadavateli oznámit písemně e-mailem přesnou specifikaci požadavků na stavební připravenost pro zabudování elektronické úřední desky minimálně měsíc před termínem dodání.

Napojení na informační datový zdroj

Datovým zdrojem pro elektronickou úřední desku bude spisová služba T-Mapy (NSESSS - https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx). Kalendář akci bude připojen na datový zdroj z webových stránek města - https://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=3&zobraz=kalendarium

Specifikace předmětu plnění:

Podmínky pro napojení elektronické úřední desky v podloubí u vstupu do Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163:

- Zadavatel zajistí výkopové práce, uložení kabeláže s podmínkou dodržení rozestupu datového kabelu od elektrického kabelu a opětovné překrytí kabeláže vně budovy Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163.
- Pokládku kabeláže uvnitř budovy Městského úřadu Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163 zajistí dodavatel, včetně zajištění případných revizí. Připojení elektrické a datové sítě zajistí dodavatel. Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti nutné pro zdárné uskutečnění dodávky zařízení dle zadávacích podmínek.
- Uvnitř budovy budou připraveny dvě datové zásuvky a zálohovaná zásuvka 230V. Zajistí zadavatel.
- Instalace a zapojení datového rozvodu LAN bude realizováno pomocí 2 kabelů FTP PP Cat5e. Jeden bude sloužit jako datový kabel pro připojení elektronické úřední desky a druhý bude sloužit jako připojení veřejné WIFI. 
- Přípojky LAN budou zapojeny do stávající datové sítě v 1.P.P. budovy. Předpokládaná délka instalace LAN činí 2 x cca 5 metrů kabelu FTP.
- Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku nebo výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení daného výrobku, a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek či výrobce s tím, že tento výrobek nebo výrobce není z tohoto důvodu zadavatelem, jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud uchazeč bude nabízet jiný výrobek nebo jiného výrobce, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.
- Zadavatel zajistí součinnost dodavatele spisové služby v nezbytně nutném rozsahu

Minimální požadavky:

Základní požadavek

- Připevněná elektronická úřední deska na zdi, horizontální, jednostranná.
- Elektronická úřední deska bude zapojena do zálohované sítě (230V) Městského úřadu Nymburk.
- Bude obsahovat WIFI adapter pro možnost připojení veřejné WIFI sítě.
- Soulad se zákonem č. 261/2021.
- Soulad se zákonem č. 99/2019.
- Velký nápis na horním rámu uprostřed: Úřední deska.
- Barevné provedení dle vizuálního stylu města (http://mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=1&idO=78).

Konstrukce

- Plně outdoorové provedení. Provoz za každého počasí s ohledem na klimatické podmínky v místě instalace elektronické úřední desky.
- Provozní rozsah pro teploty okolí od -30°C až +50°C
- Provozní rozsah až +75°C na přímém slunci
- Provozní rozsah vlhkosti 0 – 100%.
- Provedení musí být odolné proti poškození vandaly (kovová konstrukce, anti-nálepkový a anti-grafiti povrch)
- Možnost ovládání handicapovanými osobami
- Ochrana LCD panelu

     - Tvrzené sklo
     - Antireflexní úprava skla

- Třída krytí min. IP65.
- Ochrana proti korozi a UV záření.
- Provoz 24/7/365.

LCD panel

- Úhlopříčka min. 55“
- Životnost LCD panelu minimálně 50 000 hodin v provozu 24/7/365.
- Svítivost min. 2000 nit.
- Reakce na dotyk v zimním období i s k tomu vhodnými rukavicemi.
- Automatická regulace jasu.

Vzduchotechnika

- Jednou z možností zajištění funkčnosti elektronické úřední desky v požadovaných teplotních rozmezích (viz. výše) je vybavení elektronické úřední desky vnitřním klimatizačním systémem se samoregulací, který zajistí stabilní a optimální prostředí pro zařízení (klimatizační jednotka).
- Uchazeč může zajistit funkčnost elektronické úřední desky ve výše uvedených teplotních rozmezích i jiným způsobem.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po uchazeči vysvětlení a doložení zajištění funkčnosti dodávaného zařízení ve stanovených teplotních rozmezích

Požadavky na konfiguraci počítače

- Počítač v provedení pro 24 hodinový provoz.
- Připojení k internetu přes Ethernet.
- Operační systém a hardware nutný pro plynulý provoz úřední desky.

Software a správa

- Hlavní aplikací bude zobrazovací SW, který bude mít maximální prioritu, a jeho vypnutí nebo minimalizace bude speciálně zabezpečena tak, aby se nedala provést přes veřejně přístupné (dotykové) rozhraní elektronické úřední desky.
- Titulní strana bude rozdělena na sekce (Webové stránky města, úřední deska, Kalendář akci). Úpravu vzhledu pro kiosek provede dodavatel elektronické úřední desky.
- Dodavatel zajistí propojení s modulem kalendáře akcí se součinnosti s odborem informatiky, dále zajistí propojení se spisovou službou T-Mapy (NSESSS).
- Ze spisové služby se budou přenášet pouze soubory, veškeré zveřejnění dokumentů se bude provádět v softwaru elektronické úřední desky. Dále bude software schopen předávat dokumenty na webové stránky města.
- Správa obsahu elektronické úřední desky musí probíhat vzdáleně.
- Je nutné, aby prohlížeč umožňoval zobrazení i příloh (běžné soubory PDF, JPG, PNG, BMP, XLS, DOC, TXT, RTF). Úpravu vzhledu pro kiosek provede dodavatel elektronické úřední desky.
- Bude zabezpečeno, aby se veřejnost dostala jen na webové stránky města.
- Uživatel bude mít možnost přepnout do rozložení přizpůsobeného pro vozíčkáře.
- Po delší době nečinnosti dojde k přepnutí do „úsporného“ zobrazení, kdy bude celý prostor obrazovky vyplněn polem pro zobrazování obrázků (plakátů). Při dotyku dojde k návratu na defaultní zobrazení.
- Zadavatel (Město Nymburk) bude mít možnost administrace případných whitelistu, obrázků (bannerů, plakátů), zdrojů RSS, statického textu v poli pro text, výchozích odkazů ve webovém prohlížeči, intervalů pro zobrazování obrázků, RSS a přechodu do „úsporného“ zobrazení.
- Správa obrázků (případně videa) bude realizována prostřednictvím webového rozhraní. Toto bude mít publikační funkcionalitu – tedy možnost zadat data publikování OD a DO. Publikace pak bude probíhat automaticky podle zadaného data.
- Součástí bude SW pro vzdálenou správu a online monitorování, který sleduje neoprávněné vniknutí, chod LCD panelu, vzduchotechniky, počítače a zobrazovacího software a v případě problémů zasílá upozornění správcům elektronické úřední desky.
- Zadavatel požaduje trvalou licenci SW.
- Zadavatel nepřipouští v souvislosti s provozováním elektronické úřední desky úhradu udržovacích nebo provozních poplatků např. za licence, správu, hosting, atd.

Montáž a uvedení do provozu

- Montáž elektronické úřední desky na zeď městského úřadu a její uvedení do provozu.
- Montáž se bude konat za dohledu odboru školství, kultury a pam. Péče.
- Zaškolení obsluhy v potřebném rozsahu.

Dokumentace

- Dokumentace k HW.
- Dokumentace k dodanému SW.
- Dokumentace kabeláží 230V včetně revizní zprávy.
- Servisní dokumentace – popis zapojení a nastavení HW a SW, bezpečnostních opatření.
- Dokumentace skutečného provedení.

Záruka, jakost, vady zboží a servis

- Uchazeč je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- Zadavatel požaduje I. jakost dodaného zboží. Zboží musí být nové

- Uchazeč zaručuje funkčnost zboží v režimu 24 hodin/ 7dnů v týdnu/ 365 dnů v roce.

- Zadavatel požaduje na zboží záruku za jakost v délce 60 měsíců. Uchazeč je povinen zahájit veškeré odstraňování vad v případě nefunkčnosti LCD panelu nejpozději do 12 hodin od okamžiku nahlášení této vady Zadavatelem a vadu odstranit nejpozději do 24 hodin od okamžiku nahlášení této vady Zadavatelem.
- Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží Zadavateli na základě předávacího protokolu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Zadavatel zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Uchazeč. Ode dne výměny vadného zboží počíná na vyměněné zboží běžet nová záruční doba.
- V případě výměny nebo opravy v servisním středisku Uchazeče nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí Uchazeč bezplatně dopravu vadného zboží od Zadavatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k Zadavateli.
- Zadavatel poskytne pro plnění záručního servisu tuto nutnou součinnost:

     - umožní provedení opravy v nejkratším možném čase,
     - zajistí přítomnost pověřené osoby při servisním zásahu.

- Záruční servis bude prováděn bezplatně s výjimkou neoprávněných požadavků na záruční servis, např. v důsledku chyby obsluhy apod.
- Uchazeč uhradí škodu, která Zadavateli vznikla vadným plněním, v plné výši. Uchazeč rovněž Zadavateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na Zadavatele okamžikem převzetí zboží.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 320000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny:

a)Kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - váha 100 %

Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.

Pro případ rovnosti nabídkových cen bude rozhodující datum a čas podání nabídky a jako nevýhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou jako první v pořadí.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti předložením:

a)čestného prohlášení o tom, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení bude zpracováno podle vzoru, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této výzvy. Čestné prohlášení musí prokazovat splnění požadovaného kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

a)kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů,

b)kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. výpisu ze živnostenského rejstříku pro obory činností:

- zprostředkování obchodu a služeb nebo
- velkoobchod a maloobchod
- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí nebo
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nebo
- poskytování technických služeb nebo
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

Výpis z živnostenského rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující:

a) profesní způsobilost v rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce. Zadavatel nesmí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.

 

Uchazeč prokáže splnění technické způsobilosti předložením:

a)seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (tj. v období let 2019-2021) včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele pro 3 veřejné zakázky obdobného charakteru jako je předmět zadávacího řízení. Veřejnou zakázkou obdobného charakteru se rozumí dodávka a instalace elektronické úřední desky. Za splněnou dobu se považuje dodávka uvedená v příslušném seznamu, která byla v průběhu této doby dokončena. Uchazeč může použít dodávky, které poskytl:

- společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel.

b) popisu a fotografií zboží určeného k dodání s přesným označením typu předmětu plnění nabízeného účastníkem s technickými parametry.

Uchazeč je povinen předložit, jako součást své nabídky i technické listy včetně označení výrobce a typového označení zboží, které zařadil do své nabídky. Toto zboží pak musí beze zbytku splňovat vymezené technické parametry.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

- Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- Podepsaný návrh Kupní smlouvy včetně oceněného položkového rozpočtu

- Technický list nabízeného výrobku

POZN:
21.12.2021 byla aktualizována příloha 1 Kupní smlouvy Technická specifikace (úprava názvosloví Objednavatel, Zhotovitel v souladu s návrhem smlouvy)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, DPH a s DPH za plnění celkového předmětu zakázky včetně dopravy a veškerých vedlejších nákladů v souladu s podmínkami výběrového řízení.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy.

Nabídková cena bude zahrnovat:

- náklady na připojení elektrické a datové sítě, vč. revizí – uchazeč ocení slepý položkový rozpočet, který je přílohou této výzvy a který bude poté přílohou kupní smlouvy
dodávku a instalaci elektronické úřední desky, včetně dopravy na místo

v tomto členění:

- Připojení el. a datové sítě, případné stavební úpravy

- Elektronická úřední deska - dodávka, instalace, nastavení a zprovoznění, proškolení

- Prodloužení záruční doby na 5 let

- Cena celkem

Cena rozšířené záruky na 5 let celkem nepřesáhne 10% ceny zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v listinné podobě. Pod pojmem nabídka se rozumí předložení údajů, dokumentů, které potřebuje zadavatel k hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky a k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, v souladu s podmínkami tohoto zadání.Forma nabídky: nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,uchazeč musí předložit nabídku v písemné podobě, a to v jednom originále,veškeré náklady a výdaje spojené se zpracováním a předložením nabídky nese uchazeč,nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny,každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.Nabídka bude podána výlučně v písemné podobě v zalepené obálce s označením:NABÍDKA „VZ_NBK_040_2021_03 – NEOTVÍRAT“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věcizakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení výzvy, a to výhradně přes elektronický nástroj EZAK na profilu zadavatele (https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html)Elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení výzvy doručené ve stanovené lhůtě zadavatel doručí uchazeči vysvětlení k výzvě, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří si vyžádali výzvu. Zadavatel současně zveřejní vysvětlení (včetně přesného znění žádosti uchazeče) anebo dodatečné informace na místech, kde bude zveřejněna výzva, tj. na:•portálu www.esfcr.cz,•na profilu zadavatele (https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_2.html)Zadavatel má právo poskytnout uchazečům vysvětlení výzvy i bez předchozí žádosti uchazeče. Takovéto vysvětlení výzvy uveřejní zadavatel nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

a) Obchodní podmínky

1.Zadavatel pro plnění předmětu zakázky stanovuje obchodní podmínky formou návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

2.Uchazeč je povinen akceptovat obchodní podmínky zadavatele stanovené formou návrhu kupní smlouvy v plném rozsahu. Uchazeč není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany uchazeče. Není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato výzva výslovně nepředpokládá. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny červeným textem jako nedoplněné Návrh Smlouvy bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.

 

b) Platební podmínky

1.Zadavatel neposkytuje zálohy.

2.Úhrada ceny bude provedena jednou fakturou po předání a převzetí kompletní dodávky bez vad a nedodělků zadavateli.

3.Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

4.Další podmínky financování a platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách

 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14 na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 198000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vegler s.r.o.Zámostní 1155/27710 00 OstravaIČ 06264352

    Datum podpisu smlouvy: 14. 2. 2022

Datum ukončení: 14. 2. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 12. 2021
 
Aktualizováno: 17. 2. 2022