Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Modernizace Portálu občana města

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13934

Název zakázky: Modernizace Portálu občana města

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 12. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Lysá nad Labem

Sídlo zadavatele: Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Karel Otava
 • Telefon: +420325510233
 • E-mail: karel.otava@mestolysa.cz

IČ zadavatele: 00239402

DIČ zadavatele: CZ00239402

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petra Loudová
 • Telefon: +420325510284
 • E-mail: petra.loudova@mestolysa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 12. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb91d

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění VZ jsou tak dodávky včetně souvisejících služeb (dále také jen „řešení“ nebo "projekt") k rozšíření a modernizaci Portálu občana města zadavatele o nové funkcionality a o vybrané chytré formuláře.

Zmodernizovaný Portál občana města Lysá nad Labem umožní následující služby:

 • Integraci Portálu občana města na objednávkový systém Městského úřadu (https://obcan.mestolysa.cz/obcan/objednavkovy_system) – objednávkový systém úřadu v současné chvíli funguje samostatně, bez vazby na životní situace zveřejněné na Portále občana města.
 • Po integraci Portálu občana města na současný objednávkový systém úřadu bude objednávkový systém dostupný na Portálu občana města buď anonymně u životní situace, nebo po přihlášení – klient provede objednání, bude mít uloženo číslo s informací, kdy, kde a kam se objednal; případně bude moct provést zrušení objednání.
 • Přehled odpadů – občané města mají možnost třídit odpad do pytlů a dle natříděného množství odpadu získat slevu na místním poplatku za komunální odpad. Jednou měsíčně se výsledky pytlového sběru vystavují na webové stránky města a zde si občané mohou vyhledat množství roztříděného odpadu a odpovídající slevu dle svého variabilního symbolu.
 • Modernizace Portálu občana města umožní zobrazení plného výčtu získaných dat pro anonymní občany, v privátní části Portálu občana města bude mít ztotožněný klient úřadu k dispozici svůj přehled o natříděném odpadu.
 • Rozšíření Portálu občana města o další chytré formuláře – v současné době jsou pro jednotlivé životní situace na Portálu občana města umístěny formuláře chytré a ostatní. Ostatní formuláře jsou zobrazeny ve formátu .DOC / .DOCX a .PDF.
 • Modernizace Portálu občana města umožní zobrazení nejvíce používaných formulářů v chytrém formátu .ZFO, který lze přímo elektronicky podávat.

Součástí plnění je dále proškolení 60 úředníků / zaměstnanců Městského úřadu v komunikačních a prezentačních dovednostech směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace – zmodernizovaného Portálu občana města rozšířeného o nové funkcionality a prostřednictvím moderních nástrojů komunikace – zmodernizovaného Portálu občana města rozšířeného o chytré formuláře ve formátu .ZFO.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2550000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění předmětu veřejné zakázky je zadavatelem požadováno do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění VZ je sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost dle § 114 ZZVZ. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Způsobilým je dodavatel, který:

   

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

  jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;

  podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;

  podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

  Způsob prokázání splnění -Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován.

  K zahraničním osobám viz ust. § 81 ZZVZ.

  b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  Způsob prokázání splnění - Potvrzení příslušného finančního úřadu a písemné čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke spotřební dani.

  c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  Způsob prokázání splnění - Písemné čestné prohlášení dodavatele.

  d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

  Způsob prokázání splnění - Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

  e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Způsob prokázání splnění - Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán.

  Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.

 

Profesní způsobilost

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;

Způsob prokázání splnění - Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) dodavatel předloží doklad, že je:

oprávněn podnikat podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Způsob prokázání splnění - Pro účely této veřejné zakázky zadavatel stanoví povinnost prokázat profesní způsobilost v oboru: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Předložení nabídky

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci zadávacího řízení povinni používat při komunikaci výlučně elektronické prostředky.

Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje zadavatele. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji profilu zadavatele a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.

 

Podání nabídky

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být
pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Účastník je povinen podat nabídku prostřednictvím kontaktní osoby uvedené na Krycím listu nabídky. Prostřednictvím této kontaktní osoby bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení. Kontaktní osoba musí být oprávněna zastupovat účastníka v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku, přičemž, bude-li se jednat o zmocněnce na základě plné moci, musí být součástí nabídky kopie této plné moci.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji zadavatele.

 

Struktura nabídky

Nabídka účastníka by měla být strukturována následujícím způsobem:

 1. Obsah nabídky.
 2. Krycí list dle přílohy č. 1, který bude obsahovat:
 • identifikační údaje o účastníkovi včetně osobních údajů v rozsahu § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a kontaktních údajů účastníka,
 • nabídková cena (v Kč bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH),
 • prohlášení ke Smlouvě o dílo.
 1. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti.
 2. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti.
 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace.
 4. Položkový rozpočet ve struktuře dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
 5. Návrh závazného harmonogramu plnění předmětu veřejné zakázky zahrnujícího min. 5 etap (Analýza, Dodávka a implementace, Pilotní provoz, Akceptace, Poskytování provozní podpory).
 6. Podrobný popis předmětu plnění určeného k dodání (viz požadavek kap. 17 zadávací dokumentace).
 7. Případně další dokumenty, jsou-li zadavatelem požadovány nebo jsou ze strany účastníka vnímány jako nezbytné pro úplné podání nabídky účastníka (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva s poddodavatelem, smlouva o společnosti apod.).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována dodavatelem v souladu s předmětem a požadavky této zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů dodavatele, které jsou nezbytné k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena také musí zohlednit veškerá rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflaci), a to po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena uvedená dodavatelem může být překročena pouze v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty. Po změně předpisů bude částka upravena v souladu s touto změnou.

Zadavatel ze strany dodavatelů očekává správné a profesionální odhadnutí veškerých nákladů a nad rámec nabídkové ceny nebude přípustná úhrada jakýchkoliv dodatečných či neplánovaných nákladů.

V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, bude postupovat v souladu se shora citovaným ustanovením. Zadavatel je oprávněn posuzovat výši nabídkových cen z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny také v případě jednotlivých dílčích cen na plnění této veřejné zakázky, nikoliv pouze z hlediska celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení.

Zadavatel stanoví, že nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 2468000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DATRON, a.s.Vachkova 3008, 470 01 PlzeňIČO 43227520

  Datum podpisu smlouvy: 17. 5. 2022

Datum ukončení: 17. 5. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 12. 2021
 
Aktualizováno: 19. 5. 2022