Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Modernizace webových stránek DSO Chomutovsko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14011

Název zakázky: Modernizace webových stránek DSO Chomutovsko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko

Sídlo zadavatele: Náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Milan Märc
 • Telefon: +420474637220
 • E-mail: m.marc@chomutov-mesto.cz

IČ zadavatele: 05054265

DIČ zadavatele: CZ05054265

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Vladimír Matějíček
 • Telefon: +420724101555
 • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 3. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Equica, a.s. - Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČO: 26490951

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je vytvoření nového designu, dodávka CMS a zajištění provozu a servisní podpory a celková modernizace webových stránek Dobrovolného svazku obcí (DSO) Chomutovsko.

 

1. Uživatelské rozhraní veřejně přístupného webu (front end)

Předmětem plnění je návrh a vytvoření nového designu, a to modernizací stávajících webových stránek DSO Chomutovsko (https://www.dso-chomutovsko.cz/) tak, aby byly uživatelsky přívětivější, přehlednější, propojené s novými elektronickými službami, webovými aplikacemi a s odkazy na další webové stránky. Modernizované webové stránky budou mít nové, moderní grafické zpracování, dojde ke změnám struktury obsahu webu, vzniknou nové sekce, jiné zase budou odstraněny.

Rozsah finální podoby webových stránek bude srovnatelný se stávajícími webovými stránkami.

 

2. Redakční systém, včetně uživatelského rozhraní administrace webu (back end)

Předmětem plnění je dodávka redakčního systému (CMS) pro zajištění fungování webových stránek zadavatele. Součástí dodávky je i zajištění provozu CMS a servisní podpory dodaného řešení po dobu 2 let od spuštění ostrého provozu webových stránek. Požadované vlastnosti a funkce redakčního systému jsou podrobně popsány v příloze č. 1 „Technické podmínky“ závazného návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 této výzvy).

Stávající stránky mají velikost cca 380 MB.

 

3. Školení editorů a administrátorů pro práci s redakčním systémem a administrátorskými funkcemi

Dodavatel připraví a uspořádá školení:

 • Administrátoři a editoři webu absolvují školení v rozsahu 4 hodiny formou workshopu.

Workshop proběhne v prostorách zadavatele, může být rozložen do více dnů, případně vzdáleně jako webinář. Školení absolvují 2 osoby.

 

Další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 100000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude provedeno nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě těchto dílčích hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena:                     60 %
Zkušenosti realizačního týmu:              40 %

 

Ad 1 - Kritérium „Celková nabídková cena v Kč bez DPH“ (60 %)

V rámci tohoto kritéria bude zadavatelem hodnocena předložená celková nabídková cena za požadovaný předmět plnění veřejné zakázky v Kč.

Jedná se o minimalizační kritérium hodnocení (nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu), kde pro výpočet bodové hodnoty (bh) získané v tomto kritériu platí níže uvedený vzorec:

 

            bh = 100* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * 0,60

 

Ad - 2 Kritérium „Zkušenosti členů realizačního týmu“ (40 %)

V rámci tohoto kritéria budou zadavatelem hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu. Pro účely hodnocení tohoto kritéria je dodavatel oprávněn předložit pro realizační tým nejvýše 5 významných zakázek (služeb), kdy každá z těchto významných zakázek (služeb) musí kumulativně splnit níže uvedené podmínky:

 1. služba byla poskytnuta členem realizačního týmu;
 2. služba byla poskytnuta (dokončena) v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení (služba je dokončena okamžikem spuštění ostré verze webových stránek, navazující poskytování provozu webu, podpory provozu a/nebo servisní podpory není pro prokázání splnění této podmínky překážkou);
 3. předmětem služby byl návrh a vytvoření designu webových stránek včetně dodávky redakčního systému a poskytování následné technické podpory pro veřejné zadavatele – svazky obcí, obce nebo jiné subjekty s povinností zveřejňovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v rozsahu vyhlášky č. 515/2020.
 4. Bonifikační podmínka: u vytvořeného webu byla certifikovaným subjektem ověřena shoda s požadavky zákona č. 99/2019 Sb.

 

Za každou významnou službu, která kumulativně splňuje shora uvedené podmínky a. až c., bude dodavateli přidělen 1 bod.

Dodavatel je oprávněn uvést do Formuláře pro hodnocení zkušeností členů realizačního týmu maximálně 5 služeb; bude-li v této příloze uveden vyšší počet než 5, přihlédne zadavatel pouze ke službám na pozici č. 1 až č. 5, které posoudí a vyhodnotí – k ostatním se nepřihlíží.

V případě, že předložená významná služba kromě splnění podmínek a. až c. splní současně i podmínku d., bude k takové službě připočten 1 bod navíc, tzn., že za službu, která kumulativně splňuje shora uvedené podmínky a. až d., budou dodavateli přiděleny 2 body.

Dodavatel tak může v tomto kritériu získat min. 0 bodů a max. 10 bodů.

 

Služby, jimiž členové realizačního týmu prokazovali splnění požadavků na prokázání technické kvalifikace dle této výzvy nebudou v rámci hodnocení zohledněny.

 

Pro účely hodnocení tohoto kritéria sečte zadavatel body za jednotlivé předložené služby vstupující do hodnocení.

Jedná se o maximalizační kritérium hodnocení (nejvýhodnější nabídka má nejvyšší hodnotu), kde pro výpočet bodové hodnoty (bh) získané v tomto kritériu platí níže uvedený vzorec:

 

            bh = 100* (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * 0,40

 

Celkový výsledek hodnocení nabídek

Nejvýhodnější nabídkou bude ta, která v absolutním součtů bodů získaných v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích dosáhne dle stanovených vzorců nejvyšší hodnoty. Pořadí nabídek pak bude určeno podle absolutní hodnoty získaných bodů od nejvyšší po nejnižší.

Výpočet bodových hodnot získaných v kritériích hodnocení bude matematicky (logicky) zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Stejně tak bude zaokrouhlena i výsledná celková bodová hodnota.

Při rovnosti získaných bodů v celkovém výsledku hodnocení nabídek bude vítězná nabídka určena losem. Losování proběhne za účasti členů hodnotící komise v sídle zadavatele za přítomnosti účastníků, přičemž účastníci budou o možnosti zúčastnit se losování vyrozuměni prostřednictvím kontaktní osoby nejméně 2 pracovní dny předem.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady:

 • Dodavatel prokáže, že je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění).
 • Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení v rozsahu požadavků § 74, odst. 1 a 2 ZZVZ (viz příloha č. 2 výzvy).

 

Profesní kvalifikační předpoklady:

 • Dodavatel prokáže, že je způsobilým dle § 77 odst. 2 ZZVZ v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. že má ohlášeno živnostenské oprávnění k poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
 • Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2 výzvy).

 

Technické kvalifikační předpoklady:

 • Předložení seznamu dodávek a/nebo služeb poskytnutých (dokončených) dodavatelem za posledních 5 let před zahájením veřejné zakázky obsahující nejméně 3 významné dodávky a/nebo služby jako je předmět této veřejné zakázky, tj. návrh a vytvoření designu webových stránek včetně dodávky redakčního systému, která byla zpracována pro veřejné zadavatele – svazky obcí, obce nebo jiné subjekty s povinností zveřejňovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. v rozsahu vyhlášky č. 515/2020, přičemž minimální hodnota jednotlivých poskytnutých služeb byla alespoň 50 000,- Kč bez DPH.
 • Dodávka a/nebo služba je dokončena okamžikem spuštění ostré verze webových stránek. Navazující poskytování provozu webu, podpory provozu a/nebo servisní podpory není pro prokázání splnění této podmínky překážkou.
 • Součástí seznamu bude pro každou předloženou významnou službu název zakázky a zadavatele, termín realizace, hodnota zakázky a odkaz na dodané webové stránky.

 

 • Předložení seznamu členů realizačního týmu obsahujícího nejméně 2 pracovníky dodavatele. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení člena, funkci, počet let a přehled praxe v oboru. Dodavatel splňuje kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele:
 • Webdesigner
 • V posledních 3 letech se podílel na návrhu a realizaci designu webových stránek ve 3 významných dodávkách a/nebo službách splňujících požadavky zadavatele na prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle předchozího bodu.
 • Praxe na pozici webdesignera v délce min. 3 roky.

 

 • UX designer
 • V posledních 3 letech se podílel na návrhu a realizaci uživatelského rozhraní a informační architektury webových stránek ve 3 významných dodávkách a/nebo službách splňujících požadavky zadavatele na prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle předchozího bodu.
 • Praxe na pozici UX designera v délce min. 3 roky.

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení v rozsahu přílohy č. 2 této výzvy.

 

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů atd.).

Čestná prohlášení musejí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud oprávnění osoby jednat jménem dodavatele nevyplývá z obchodního rejstříku, nebo jiné veřejně přístupné evidence České republiky, vloží dodavatel do nabídky dokument prokazující oprávnění podepisující osoby zastupovat dodavatele (plná moc podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele dle veřejně přístupné evidence).

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost (v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje) každý dodavatel samostatně.

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, s výjimkou kritéria výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence – pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady technické kvalifikace v rozsahu seznamu dodávek a/nebo služeb nebo v rozsahu osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k takové osobě, musí dokument podle tohoto odst., písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Zadavatel si nejpozději před uzavřením smlouvy od dodavatele může vyžádat předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud již nebyly v originále či úředně ověřené kopii předloženy v zadávacím řízení. Nesplnění této povinnosti, tj. nepředložení požadovaných originálů či úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je důvodem pro vyloučení dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník může předložit pouze jednu nabídku. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Členění nabídky:

 • Krycí list nabídky – dodavatel uvede na krycím listu údaje v rozsahu přílohy č. 1 této výzvy.
 • Čestná prohlášení dodavatele v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této výzvy.
 • Dokumenty prokazující splnění základní, profesní a technické kvalifikace v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této výzvy.
 • Seznam zkušeností členů realizačního týmu (pro účely hodnocení – viz požadavek uvedený v kap. „Pravidla pro hodnocení nabídek“).
 • Návrh řešení předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu doplněné přílohy č. 1 „Technické podmínky“ závazného návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 této výzvy) – v části „Vyjádření dodavatele“ účastník popíše (min. uvedením „ANO“) způsob splnění požadavku. Pokud nebude návrh řešení splňovat požadavky zadavatele, bude nabídka vyloučena z další účasti ve výběrovém řízení.
 • Doplněný návrh smlouvy v editovatelné verzi (např. MS Word) – dodavatel předloží v samostatném souboru pouze jako součást el. kopie nabídky.
 • Seznam poddodavatelů (dodavatel uvede pouze v případě, že plnění VZ bude realizováno prostřednictvím poddodavatelů).
 • Případně další dokumenty, jsou-li zadavatelem požadovány nebo jsou ze strany účastníka vnímány jako nezbytné pro úplné podání nabídky účastníka (např. plná moc pro oprávněnou osobu, smlouva s poddodavatelem, smlouva o společnosti apod.).
 • Prohlášení o počtu stran nabídky.

 

Doporučené formální požadavky na zpracování nabídky v listinné podobě

Nabídka bude vyhotovena v 1 listinném originále a v 1 elektronické kopii na CD/DVD nebo flash disku (v obecně čitelném nepřepisovatelném formátu – např. v pdf, nejlépe ve verzi podporující fulltextové vyhledávání). Součástí el. kopie bude doplněný návrh smlouvy v editovatelné verzi (např. MS Word).
Nabídka včetně případných příloh by měla být svázána do jednoho svazku.
Nabídka včetně případných příloh by měla být opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem oprávněné osoby a razítkem účastníka.
Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Všechny listy nabídky by měly být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínaje číslem 1. Výjimka z povinnosti očíslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně ověřené kopie, které nemusejí být očíslovány. Vkládá-li účastník přílohu či některý samostatný celek, který má již listy očíslované, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou řadou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 1. Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky bez DPH, výši DPH a cenu s DPH v Krycím listu nabídky (příloha č. 1 této výzvy). Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka spojené s plněním veřejné zakázky v rozsahu této zadávací dokumentace.
 2. Veškeré ceny musí být uvedeny v Kč.
 3. Nabídková cena za plnění této veřejné zakázky je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavek na písemnou formu nabídkyNabídka bude předána v listinné podobě osobně v sídle osoby oprávněné zastupovat zadavatele na adrese Equica, a.s. – Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 nebo zaslána poštou na adresu sídla osoby oprávněné zastupovat zadavatele (Equica, a.s. – Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9).V případě doručení nabídky poštou je za okamžik doručení nabídky zadavateli považováno převzetí nabídky osobou oprávněnou jednat za zadavatele. Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném neprůhledném obalu. Obálka bude zalepená, na přelepu opatřená razítkem s podpisem tak, aby byla zajištěna kompletnost nabídky a na přední straně zřetelně opatřena nápisem: „NABÍDKA: Modernizace webových stránek DSO Chomutovsko – NEOTEVÍRAT!“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
 • Zadavatel neomezuje plnění prostřednictvím poddodavatelů, dodavatelé jsou povinni uvést v nabídce seznam poddodavatelů obsahující jejich jednoznačnou identifikaci a obsah a rozsah plnění.
 • O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti ve výběrovém řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni prostřednictvím webové stránky https://www.esfcr.cz a prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané kontaktní osobě účastníka uvedené na krycím listu nabídky. V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení stejným způsobem, jakým veřejnou zakázku zahájil.
 • Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo
 1. v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,
 2. ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
 3. při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit z další účasti v zadávacím řízení.
 4. zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v ZZVZ a/nebo v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
 • Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 99350.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Galileo Corporation s.r.o.Březenecká 4808, 430 04 ChomutovIČO 25448714

  Datum podpisu smlouvy: 23. 6. 2022

Datum ukončení: 23. 6. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2022
 
Aktualizováno: 27. 6. 2022