Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení elektronické úřední desky pro město Oloví

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14083

Název zakázky: Pořízení elektronické úřední desky pro město Oloví

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 7. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka

Sídlo zadavatele: Náměstí 28.října 1438 Kraslice 358 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Roman Kotilínek
  • Telefon: +420352370410
  • E-mail: starosta@meu.kraslice.cz

IČ zadavatele: 64844056

DIČ zadavatele: CZ64844056

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jakub Ruml
  • Telefon: +420739548500
  • E-mail: rumljakub@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 5. 8. 2022 10:30

Místo pro podání nabídek:
Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele – Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka, Náměstí 28.října 1438 Kraslice, 358 01.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jedné elektronické úřední desky v členském městu DSMOK – městu Oloví, kde tak bude zabezpečen moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů a nepřetržitá možnost komunikace s veřejností.

Díky této nové technologii bude dosaženo nejen zjednodušení komunikace s občany, ale zároveň budou zefektivněny pracovní procesy zaměstnanců. Digitální úřední deska se tak stane spolehlivým partnerem nejen aktérů výkonu místní veřejné správy, ale především klientů, obyvatel dané obce a ostatních návštěvníků. Neopominutelným přínosem je pak informovanost o dění v ostatních obcích DSMOK.

Díky digitální úřední desce budou automaticky aktualizované dokumenty k dispozici nepřetržitě a bez obavy ze znehodnocení, respektive zásahu neoprávněnou osobou. Dojde k efektivnímu vkládání dokumentů, k úspoře prostoru i času spojeného s povinným zveřejňováním informací. Individuální přístup umožní uživatelské prostředí pro spoluobčany se zdravotním postižením a čitelnost i v nočních hodinách. Umístěna bude na budově městského úřadu.

Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí zadávací dokumentace a je uvedena v příloze č. 3 Specifikace plnění. Specifikace je rovněž nedílnou součástí kupní smlouvy této veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem smlouvy, návrhy smlouvy tvoří přílohy této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 250000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení plnění Dodávka úředních desek – neprodleně po nabytí účinnosti kupní smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv, předpoklad září 2022 (výběrové řízení podléhá kontrole řídícího orgánu před podpisem smlouvy). a)Technická podpora „maintenance" neprodleně po předání a převzetí elektronických úředních desek bez vad zadavatelem (kupujícím). Ukončení plnění: a)Dodávka úřední desky – do deseti (10) týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Posledním dnem ukončení plnění zakázky bude den protokolárního předání zakázky bez vad zadavateli (kupujícímu).

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Oloví Hory 42 357 07 Oloví

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení   nabídek   bude   provedeno   podle   základního    kritéria   hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek, která je k dispozici v příloze zadávacího řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek, která je k dispozici v příloze zadávacího řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a ve vzoru Smlouvy.

  • Nabídková cena bude uvedena v CZK,
  • Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede účastník zadávacího řízení) a nabídková cena včetně DPH,
  • Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předána zadavateli v jednom originále (označeném „ORIGINÁL) a rovněž v jednom elektronickém vyhotovení.Elektronické vyhotovení nabídky (na datovém nosiči typu CD, DVD) bude obsahovat celou nabídku ve formátu PDF – titulní list nabídky, doklad prokazující způsob podepisování za účastníka, doklady k prokázání kvalifikace (čestné prohlášení), návrh smlouvy doplněný o požadované údaje ve formátu DOC. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT". Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.Zadavatel preferuje odesílání písemností formou datové zprávy/případně elektronickou komunikací (mimo samotné podání nabídky!!). Nemá-li účastník zpřístupněnou datovou schránku a požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, uvede tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje na „titulním listu" své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka účastníkem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (Příloha č. 1 Krycí list nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.“

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě dokladů, jejichž originály jsou v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. V případě pochybností o správnosti překladu jednotlivých dokumentů je zadavatel oprávněn si od dodavatele vyžádat úřední překlad do českého jazyka.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

Obchodní podmínky jsou obsaženy v podobě vzoru Smlouvy, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15 ze dne 29. 4. 2022), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 7. 2022
 
Aktualizováno: 21. 9. 2022