Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení elektronických úředních desek pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13804

Název zakázky: Pořízení elektronických úředních desek pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 5. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí - mikroregion Vysokomýtsko

Sídlo zadavatele: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. František Jiraský
  • Telefon: +420465466124
  • E-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz

IČ zadavatele: 70903875

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ondřej Halama
  • Telefon: +420778111597
  • E-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 5. 2021 17:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky podávat v tištěné podobě na adresu sídla zadavatele: Mikroregion Vysokomýtsko, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

2. Druh a předmět plnění veřejné zakázky

2.1. Druh veřejné zakázky

Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky

V rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení tří (3) elektronických úředních desek včetně odpovídajícího softwarového vybavení, jejich propojení na informační systém obce, instalace a montáž na předem určené (a stavebně upravené) místo. Konkrétní požadavky na parametry elektronických úředních desek jsou stanoveny v příloze č. 4 – Soupis dodávek. Dále pak zaškolení obsluhy (rovněž dle přílohy č. 4 – Soupis dodávek). Na každé obci bude probíhat školení v rozsahu 3 hodin. V rámci veřejné zakázky budou dodány zabudované elektronické úřední desky.

Jednotlivé obce zajistí stavební připravenost, samotná instalace a připojení pak bude realizována dodavatelem.

Správa obsahu úřední desky bude probíhat vzdáleně.

2.3. Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky

V podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky obsahuje soupis dodávek k ocenění s názvem: Příloha č. 4 - Soupis dodávek. Tento soupis dodávek je nedílnou součástí výzvy k podání nabídek (příloha č. 4). Soupis dodávek obsahuje rovněž požadavky na kvalitu pořizovaného předmětu plnění a základní technickou specifikaci.

2.4. Součástí předmětu plnění je i dodávka na místo určení stanovené zadavatelem, montáž, propojení a další činnosti (služby) specifikované v soupisu dodávek.

2.5. Hlavní předmět díla dle CPV:

       32571000-6 - Komunikační infrastruktura

       48000000-8 - Balíky programů a informační systémy

       72222300-0 - Služby informačních technologií

       30231320-6 - Dotykové monitory

2.6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 600 tis. Kč bez DPH

2.7. Požadavky na realizaci veřejné zakázky:

Veškeré požadavky jsou uvedeny v přiloženém návrhu kupní smlouvy a v soupisu dodávek. Všechny tyto dokumenty jsou neoddělitelnou součástí této výzvy a jsou neomezeně a volně přístupné.

Zadavatel pro lepší orientaci účastníků řízení níže uvádí část požadavků:

Specifikace – požadované technické parametry venkovních elektronických úředních desek vč. SW:

POPTÁVANÉ ZAŘÍZENÍ

velikost dotykové obrazovky 55” na výšku, rozlišení min Full HD
montáž na zeď budovy
provedení outdoor pro venkovní použití v celoročním režimu
antivandal provedení
čitelnost displeje i na přímém slunci
vnější materiál kov, bezpečnostní sklo
barevné provedení lak, barva RAL např. 7046 (tmavě šedá)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

svítivost obrazovky je min 2 500 Cd/m2
aktivní systém topení / ohřevu zařízení s termostatem zajišťující chod zařízení v teplotách od – 20 °C do 0 °C
aktivní systém chlazení s termostatem zajišťující chod zařízení v teplotách od 0 °C do + 55 °C
vícebodové dotykové ovládání zařízení po celé ploše obrazovky

HARDWAROVÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

operační systém Windows 10 PRO nebo Windows 10 IoT Enterprise
procesor min. Intel i3
operační paměť min. 8GB
kapacita HDD SSD min. 120GB
pevné připojení k internetu pomocí síťového LAN kabelu (RJ-45)
bezdrátový wifi modul (Wi-Fi 5 - IEEE 802.11ac)

SOFTWAROVÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Systém bude disponovat minimálně modulem “Úřední deska” a “Zabezpečený přístup k internetu”
Modul „Úřední deska“:

Automatický import zobrazovaných dat ze systému spisové služby Geovap. Výstup je v XML formátu (může být rozšířen/upraven):

<item id="2100">

<NAZEV>Název vyvěšovaného oznámení</NAZEV>

<TYP id="170">Kategorie úřední desky</TYP>

<VYVESENO>2021-01-01 00:00:00</VYVESENO>

<STAZENO>2021-03-31 23:59:59</STAZENO>

<PRILOHY>

<item>

<ID>3297</ID>

<URL>https://deska.vysoke-myto.cz/cesta/k /priloze.pdf</URL>

<NAME>Název přílohy</NAME>

</item>

</PRILOHY>

</item>

Členění vyvěšovaných dokumentů do složek dle struktury úřední desky
Možnost ručního vyvěšení, svěšení a zrušení dokumentu
Možnost zvětšování / zmenšování přiložených dokumentů
Možnost rolování textu zobrazeného dokumentu všemi směry
Vyhledávání dokumentů

Modul „Zabezpečený přístup k internetu“:

možnost zobrazovat vybrané internetové stránky
možnost editace seznamu povolených domén

administrační rozhraní lokalizované do českého jazyka pro ovládání celého systému a všech modulů s možností vzdálené správy prostřednictvím zabezpečeného přístupu z jiných zařízení
Vstupní obrazovka bude obsahovat rozcestí mezi jednotlivými moduly, logo města, aktuální datum a čas, volitelně počasí a předpověď počasí pro zadanou lokalitu.
Barevné provedení grafického rozhraní v barvách města
Spořič obrazovky umožňující zobrazovat obrázky a videa v případě nečinnosti s možností časového rozvrhu zobrazování obsahu.
Formáty zobrazovaných dokumentů a médií: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ods, odt, txt, html, jpg, png, gif, mp4, avi, mov, streamovaná videa (youtube, vimeo, facebook video)

INSTALACE A MONTÁŽ

Součástí ceny je doprava a montáž na připravené přípojné místo, zprovoznění a základní zaškolení obsluhy.

PROVOZNÍ NÁKLADY

Součástí nabídky je vyčíslení nutných a volitelných provozních poplatků, které pokrývají aktualizace SW, modifikace SW za účelem zvýšení bezpečnosti a zvýšení výkonu 

Kompletní a přesná specifikace je uvedena v soupisu dodávek.

Je-li v soupisu dodávek uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy.

Zadavatel požaduje předložit, jako součást nabídky, dokumenty k dodávanému plnění, prokazující splnění technických parametrů uvedených v příloze č. 4 (technické listy a jiné, případně čestné prohlášení o shodě, není-li k dispozici technický list či jiný dokument prokazující splnění tech. parametrů).

Součástí dodávky bude také dodávka software, montáž a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a dalších činností tak, aby mohl být předmět plnění ihned užíván.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Všechny elektronické úřední desky, na všech obcích tak budou dodány nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění: Obce Mikroregionu Vysokomýtsko. Jedná se o: Vysoké Mýto dvě úřední desky (PSČ: 566 01), České Heřmanice (PSČ: 565 52). Konkrétní místo (místa) plnění bude určeno při předávce plnění, před samotnou montáží. Podrobněji je místo plnění určeno v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria a metoda vyhodnocení nabídek

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomickou výhodnost stanoví na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Váha kritéria = 100 %. Nabídková cena bude též doplněna do příslušného návrhu kupní smlouvy.

V případě shodné výše nabídkové ceny bez DPH u více nabídek, bude vítězná nabídka určena losováním.

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší až po nejvyšší hodnotu. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za celý předmět plnění.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

5. Kvalifikační předpoklady

Dodavatel je povinen do konce lhůty pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) splní základní způsobilost (blíže bod 5.3) dle § 74 zákona,

b) splní profesní způsobilost (blíže bod 5.4) dle § 77 odst. 1 zákona,

c) prokáže technickou kvalifikaci (blíže bod 5.5) dle § 79 zákona.

5.1. Pravost dokladů k prokázání kvalifikace

5.1.1. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

5.1.2. V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Tato možnost se týká všech dokladů, nejen dokladů k prokázání splnění kvalifikace.

5.2. Forma dokladů k prokázání kvalifikace

5.2.1. Doklady mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením (vzor prohlášení viz příloha č. 2) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Zadavatel si může kdykoliv v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopí dokladů o kvalifikaci. 

5.2.2. Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsané dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou zmocněnou; kopie zmocnění pak musí být součástí nabídky.

5.2.3. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli před uzavřením smlouvy na jeho výzvu, předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Pokud má zadavatel tyto doklady od vybraného dodavatele k dispozici z předchozích výběrových řízení, je vybraný dodavatel povinen již v nabídce označit tyto doklady včetně uvedení názvu daného zadávacího řízení. Rovněž dodavatel není povinen tyto doklady předložit, pokud tak již učinil při podání nabídky.

5.3. Základní způsobilost

5.3.1. Základní způsobilost splňuje dodavatel který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podáváli nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

b) nemá v České republice (dále jen „ČR“) ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek,

c) nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje výše uvedenou základní způsobilost ve vztahu k ČR předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro všechny osoby uvedeny v čl. 5.3.1 písm. a) tj. fyzickou či právnickou osobu dodavatele, všechny členy jejího statutárního orgánu, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, pak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby atd.,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu, že nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) písemného čestného prohlášení, že nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,

d) písemného čestného prohlášení, že nemá v ČR ve vztahu ke spotřební dani nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, že nemá v ČR ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.

Doklady předložené k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zahraniční dodavatelé prokazují základní způsobilost doklady, které se vydávají v zemi jejich sídla, jeli stanovena povinnost prokázat některou z podmínek základní způsobilosti pouze ve vztahu k zemi jejich sídla a doklady uvedenými shora, pokud zákon stanoví prokázání jejich základní způsobilosti ve vztahu k České republice.

5.4. Profesní způsobilost

5.4.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

5.4.2. Doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. Pokud byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

5.5. Technická kvalifikace

5.5.1. Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace seznamem významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (Vzor pro vypracování je uveden v příloze 2.2).

5.5.2. Významnou dodávkou se rozumí – dodávka elektronické úřední desky (vč. nákladů na software a montáž) v hodnotě 200.000, - Kč bez DPH. Zadavatel pro splnění technické kvalifikace požaduje, aby dodavatel předložil seznam dvou významných dodávek tz., že dodavatel v posledních třech letech realizoval dvě dodávky elektronických úředních desek, přičemž každá dodávka (každá elektronická úřední deska vč. nákladů na software a montáž) byla v minimální hodnotě 200.000, - Kč bez DPH.

5.5.3. Dodávky elektronických úředních desek mohou být nahrazeny rovněž obdobným plněním, např. dodávkou elektronických informačních kiosků, elektronických informačních zařízení s dotykovým LED displejem apod. při zachování výše uvedené hodnoty každého takového plnění.

5.6. Předložení čestných prohlášení k prokázání způsobilosti

Jestliže si dodavatel zvolí prokázání základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace pouze prostřednictvím čestného prohlášení, použije příslušnou přílohu č. 2.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

6.1. Nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

6.2. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu ČR, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; doklad se předkládá s překladem do českého jazyka s výjimkou slovenského jazyka, jenž se nepřekládá.

6.3. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

6.3.1. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 zákona.

6.3.2. Nabídka více dodavatelů musí být podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele a jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku. Zadavatel zároveň požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé, podávající společnou nabídku, společně a nerozdílně.

6.4. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, předložení certifikátu a využití informačního systému veřejné správy.

6.4.1. Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis doklad prokazující základní, profesní způsobilost/technickou kvalifikaci v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií základní, profesní způsobilosti/technické kvalifikace. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být základní nebo profesní způsobilost/technická kvalifikace prokázána starší než tři měsíce.

6.4.2. Platným certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů lze v zadávacím řízením prokázat kvalifikaci či její část. Tímto certifikátem lze osvědčovat splnění jakéhokoliv druhu kvalifikace. Dodavatel je pak kvalifikován v rozsahu uvedeném v tomto certifikátu.

6.4.3. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace jsou-li takové údaje nezbytné.

6.5. Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení

6.5.1. Dojde-li po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 88 zákona povinen tuto změnu zadavatel do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

a) podmínky kvalifikace zůstávají nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky pro zpracování a podání nabíNabídky budou podány v českém nebo slovenském jazyce v jednom tištěném vyhotovení a dále v elektronické podobě na CD, USB či DVD nosiči ve formátu *.pdf (kompletní nabídka) a smlouvu o dílo ve Wordu.

Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách opatřených textem „NEOTVÍRAT - VZMR - Pořízení elektronických úředních desek pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko“ a dále adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení o opožděném podání nabídky.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek se nepovažují za podané a nebudou otevírány, resp. nebudou připuštěny do procesu posuzování a hodnocení nabídek.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku, v souladu s ust. § 107 odst. 3 zákona. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení a stanovené smluvní podmínky (závazný návrh smlouvy), které jsou součástí zadávací dokumentace. Neakceptování zde uvedených požadavků bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).
Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Nabídkovou cenou je celková cena za provedení předmětu veřejné zakázky.
Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, resp. její části, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.
Zadavatel připouští změnu výše nabídkové ceny pouze v těchto případech: se změnou legislativy, která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, a která není v současné době známa (např. změna sazeb daní a poplatků).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah podané nabídky Všechny nabídky budou splňovat stanovené požadavky, budou podány v tištěné podobě a musí obsahovat:1) Krycí list nabídky – vyplněná a podepsaná příloha č.1 2) Doklady prokazující způsobilost a splnění kvalifikace, tj. buď přímo samotné doklady (kopie) – vzor pro prokázání splnění technické kvalifikace je přílohou č. 2. 2., nebo čestné prohlášení o splnění kvalifikace případně jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky v požadovaném rozsahu dle požadavků uvedených v čl. 5 zadávací dokumentace (vzor prohlášení viz příloha č. 2)V případě předkládání již samotných dokladů bude nabídka obsahovat:- doklady prokazující základní způsobilost dodavatele, viz bod 5.3.1. - doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele, tj. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - doklady prokazující technickou kvalifikaci dodavatele, tj. seznam významných dodávek 3) Návrh kupní smlouvy– vyplněný a oprávněnou osobou podepsaný – příloha č. 3 4) Vyplněný soupis dodávek – příloha č. 4 5) Případně další dokumenty (smlouva o společnosti v případě společné nabídky, plná moc, doklady v případě podání společné nabídky aj.) 6) Dokumenty k dodávanému plnění, prokazující splnění technických parametrů uvedených v příloze č. 4 (technické listy a případně jiné dokumenty).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaciDodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná (elektronická) žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud nebyla žádost podána včas. Písemná žádost nemusí být opatřena elektronickým podpisem. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou zaslat písemně (e-mailem) osobě zastupující zadavatele na e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz. V žádosti dodavatel uvede své identifikační a kontaktní údaje a název této veřejné zakázky. Z výše uvedených důvodu zadavatel doporučuje všem účastníkům průběžně sledovat zadávací dokumentaci zakázky, aby tak měli k dispozici po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek kompletní a aktuální zadávací podmínky. V případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace bude zadavatel postupovat v souladu s ustanovením § 99 zákona. Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace/podmínek bude oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.Dodavatel může žádost o vysvětlení zaslat i jinou formou, která je v souladu se zákonem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 13 ze dne 1. 10. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 5. 2021
 
Aktualizováno: 7. 7. 2021