Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Příprava strategických dokumentů pro obec Mikulovice – – Rozvoj obce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13777

Název zakázky: Příprava strategických dokumentů pro obec Mikulovice – – Rozvoj obce

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 3. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Mikulovice

Sídlo zadavatele: Valčíkova 52, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Slavomír Meduna
  • Telefon: +420466303743
  • E-mail: starosta@obecmikulovice.cz

IČ zadavatele: 00273961

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jaromír Kašpar
  • Telefon: +420725735521
  • E-mail: j.kaspar@area2000.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 4. 2021 14:00

Místo pro podání nabídek:
Valčíkova 52, 530 02 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato veřejná zakázka je rozdělena na části. Není-li stanoveno jinak, platí pro každou část veřejné zakázky stejné podmínky. Dodavatel není povinen podat nabídku do obou částí veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné, druhé, nebo i obou částí veřejné zakázky, a to dle vlastního uvážení. Jedná se o tyto části:

Část 1: Pasport rozvojových ploch a objektů

Část 2: Studie rozvoje nevyužívaných ploch v obci

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 157000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Pro část 1: Předpokládané zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad březen 2021 Ukončení: do 10 měsíců od zahájení plnění Pro část 2: Předpokládané zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad březen 2021 Ukončení: do 12 měsíců od zahájení plnění

Místo dodání / převzetí plnění:
Valčíkova 52, 530 02 Pardubice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro obě části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Další info viz výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Požadavky jsou uvedeny ve výzvě

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované v této Výzvě, tj. krycí list nabídky, doklady prokazující způsobilost dodavatele a podepsaný návrh smlouvy. Nabídka pro každou část zakázky bude tvořit samostatný svazek. Dodavatel podává nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a částí, pro které nabídku podává, adresou zadavatele a svou zpáteční adresou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).

 Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH).

 Nabídkovou cenou je celková cena za provedení předmětu veřejné zakázky, resp. její části.

 Cena musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru, k vývoji kurzu české měny k zahraničním měnám, a musí být platná až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, resp. její části, tj. např. včetně dopravy.

 Zadavatel připouští změnu výše nabídkové ceny pouze v případě se změnou legislativy, která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, a která není v současné době známa (např. změna sazeb daní a poplatků). 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českémjazyce.Nabídka se předkládá v listinné podobě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věcizakázky, její telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat do každé části pouze jednunabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek.Písemná žádost se zasílá na adresu elektronické pošty smluvního zástupce zadavatelej.kaspar@area2000.cz. Tato žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny předskončením lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů podoručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětleníposkytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky krycí list s vyplněnými všemi předepsanými údaji dle přílohy č. 1 této Výzvy. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky obchodní podmínky, které tvoří návrh smlouvy uvedený v příloze č. 2 této Výzvy. Jedná se o návrh smlouvy (dále jen 7 „smlouva“), který je pro účastníka zadávacího řízení závazný a nelze jej jakkoli měnit či upravovat s výjimkou žlutě označených částí. Zadavatel před odesláním Oznámení o výběru dodavatele provede posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky s ust. § 113 ZZVZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 3. 2021
 
Aktualizováno: 17. 9. 2021