Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Programování robotů KUKA KR C4

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14150

Název zakázky: Programování robotů KUKA KR C4

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 2. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Siemens, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Olga Kučerová
 • Telefon: +420731634717
 • E-mail: olga.kucerova@siemens.com

IČ zadavatele: 00268577

DIČ zadavatele: CZ00268577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Olga Kučerová
 • Telefon: +420731634717
 • E-mail: olga.kucerova@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 9. 3. 2023 13:00

Místo pro podání nabídek:
Siemens, s.r.o., Praha 13, Siemensova 1, PSČ 15500

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Kurz „Programování robotů KUKA“ je požadován jako intenzivní 5denní kurz základní úrovně, který poskytne účastníkům přehled o programovaném prostředí, hardwaru a bezpečnosti při práci s robotem.

 

Kurz povede k osvojení dovedností u následujících činností: ruční manipulace s robotem, základní úkony údržby (seřizování robota), úprava stávajících programů a vytváření nových pohybových programů včetně logických instrukcí s pomocí inline formulářů/KRL, konfigurace externí automatiky a spouštění v automatickém provozu. Obsahem kurzu bude též úvod do jazyka KRL pro lepší orientaci v kódu.

 

Obsah kurzu pokryje níže uvedené oblasti:

 • bezpečnost práce s robotem,
 • základy obsluhy robotického systému KUKA,
 • ruční provoz robota,
 • seřízení robota, proměření nástroje,
 • vytváření robotických programů,
 • programování pohybů v učícím režimu,
 • programování pohybu,
 • čtení strukturovaných programů a vývojových diagramů, vytváření jednoduchých vývojových diagramů,
 • programování a používání logických funkcí v programech pohybu,
 • deklarace a používání proměnných,
 • programování se smyčkami a větvením,
 • práce s jednoduchými datovými typy.

Požadovaná specifikace kurzu:

 • Vzdělávací aktivita je naplánována pro 12 zaměstnanců společnosti. Ti budou na školení vysíláni v menších skupinkách tak, aby byla zajištěna zastupitelnost v provozu.
 • Vzdělávací aktivita bude zahájena bezprostředně po výběru dodavatele a dalších nezbytných krocích zadavatele vůči poskytovateli dotace. Předpokládaný termín možného zahájení kurzu je začátek dubna 2023. Nejzazší termín ukončení vzdělávací aktivity je stanoven na 30. června 2023.

Konkrétní termíny realizace školení budou stanoveny dle kapacity dodavatele po dohodě se zadavatelem.

 • Minimální rozsah kurzu je stanoven na 40 hodin, v rozdělení 19 hodin teorie, 19 hodin praxe a 2 hodiny závěrečný test. Jedna vyučovací hodina = 60 minut.
 • Kurz bude interaktivní, bude probíhat v malých skupinkách tak, aby lektor měl dostatek času se věnovat každému individuálně. 
 • Výuka bude probíhat prezenčně každý den (8 hodin) během jednoho týdne (5 dní) pro každou skupinu.
 • Výuka proběhne v českém jazyce.
 • Školení se uskuteční v prostorách dodavatele v učebnách vybavených roboty KUKA.
 • V rámci posledního výukového dne budou získané znalosti a dovednosti účastníků prověřeny závěrečným testem.
 • Úspěšní absolventi obdrží certifikát.
 • Dodavatel musí disponovat alespoň dvěma lektory tak, aby byla zajištěna zastupitelnost v případě absence jednoho z nich.

Zvláštní podmínky plnění předmětu zakázky

Zadavatel má zájem zadat zakázku v souladu se zásadami odpovědného veřejného zadávání, v souladu s pravidly pro zadávání zakázek Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti sociální a životního prostředí. V souvislosti s tím zadavatel stanovuje níže uvedené požadavky na plnění zakázky:

 • Při zajištění drobného občerstvení během školení je podávána nebalená voda, tzn. pitná voda z kohoutku ve džbánech. Mohou být také podávány tzv. domácí limonády vyrobené přednostně z čerstvého ovoce a zeleniny a dále pitné vody z kohoutku, případně cukru a bylinek.
 • Kávové a čajové produkty podávané v rámci drobného občerstvení během školení jsou vyrobeny v souladu s parametry Usnesení Evropského parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji (2005/2245(INI)) a jsou tak naplňovány především základní principy spravedlivého obchodování. Tzn. certifikace FAIRTRADE nebo výrobky od členů WFTO (World Fair Trade Org), jako je např. GEPA. El Puente, EZA.
 • Při zajištění drobného občerstvení během školení se nevyužívají jednorázová balení cukru, mléka/smetany, medu.
 • Nápoje a jídlo, poskytované v rámci drobného občerstvení během školení, jsou podávány do opakovaně použitelného nádobí (sklo, porcelán apod.).
 • Odpady vznikající při zajištění vzdělávací akce jsou důsledně tříděny na plasty, sklo, papír.
 • Pozvánky na školení budou rozesílány pouze elektronicky. Účastníkům lze také poskytnout pouze elektronické verze materiálů (sdílení, zaslání e-mailem, případně uložit všechny materiály na flash disk).

 

Zadavatel zároveň zavazuje vybraného dodavatele, že vhodným způsobem informuje účastníky vzdělávací aktivity o aspektech odpovědného veřejného zadávání, které byly při dané aktivitě uplatněny.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 377600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. června 2023

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí prostory dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedeného kritéria.

Nabídková cena bez DPH s váhou 100 % - číselné kritérium

Účastník je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH. Hodnocena bude pouze celková nabídková cena, tj. nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

Na základě nabídkových cen bude sestaveno pořadí jednotlivých nabídek. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK. Ostatní nabídky se umístí za ní v pořadí od druhé nejnižší nabídkové ceny po tu nejvyšší.

Zadavatel si dle Pravidel pro zadávání zakázek Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce vyhrazuje právo nabídky nejprve vyhodnotit a poté provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení (vč. splnění kvalifikačních požadavků) u nabídky první v pořadí.

Výběr nejvhodnější nabídky provede komise jmenovaná k tomu účelu zadavatelem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu, např. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

V případě zahraničního účastníka bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis z živnostenského rejstříku apod.

 1. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Namísto předložení výše uvedených dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 1. Doklad prokazující oprávnění dodavatele provádět školení na robotech KUKA – předložení dokumentu o certifikaci školení od výrobce robotů KUKA.

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následujícím členění s níže uvedenými požadavky:

 1. Krycí list nabídky obsahující:

          název zakázky - výběrového řízení,
          identifikaci zadavatele a účastníka,
          údaje o kontaktní osobě účastníka (telefon a emailová adresa),
          nabídkovou cenu uvedenou v Kč v členění na celkovou cenu bez DPH, samotnou DPH a celkovou cenu vč. DPH,
          jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele.

 1. Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele
 2. Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.
 3. Popis nabízeného plnění
 4. Podepsaný závazný návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity, včetně příloh č. 1 - 4  (viz přílohy této Výzvy) - Návrh smlouvy bude dodavatelem doplněn pouze na zadavatelem určených, žlutě zvýrazněných místech. Ostatní ustanovení návrhu smlouvy zůstávají neměnná. Harmonogram realizace vzdělávací aktivity (příloha č. 1 smlouvy) bude vyplněn až před uzavřením smlouvy, po dohodě se zadavatelem. Dohoda o zpracování údajů (příloha č. 3 smlouvy) bude dle možností dodavatelem předvyplněna (zejména její přílohy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH, včetně vyčíslení samotné výše DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele k zajištění dodávky, včetně studijních materiálů pro účastníky vzdělávací aktivity a souvisejících administrativních a ostatních nákladů (toto musí být z textu nabídky zcela zřejmé, explicitně slovně vyjádřené a jasně definované).

Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, na pozdější navyšování hodnoty nebude brán zřetel.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel požaduje podání tištěné nabídky, a to v jednom originálním vyhotovení. Součástí originálu bude nabídka v elektronické podobě. Dodavatelé mohou nabídky podávat poštou (doporučeně), kurýrem nebo osobně na poštovní podatelnu společnosti Siemens, s.r.o., Siemensova 1, PSČ 155 00. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání. U poštovních zásilek je rozhodující datum razítka a uvedení času převzetí zásilky ze strany poštovní podatelny zadavatele. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá a nehodnotí.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele ve věci zakázky) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 1. Platební podmínky

Viz návrh Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity.

 1. Nabídka bude obsahovat Doklad/y o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti budou doloženy dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

Pokud dojde v průběhu realizace zakázky ze strany dodavatele ke změnám v realizačním týmu změnou osoby/osob podílejících se na plnění zakázky, bude taková osoba nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací.

 1. Nákupní podmínky jsou součástí závazného návrhu Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity, tvořící přílohu této Výzvy. Návrh smlouvy je účastník povinen potvrdit podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele a doložit jako součást nabídky, včetně příloh č. 1 - 4 (Příloha č. 1 smlouvy zůstane nevyplněná). Návrh smlouvy bude dodavatelem doplněn pouze na zadavatelem určených, žlutě zvýrazněných místech. Ostatní ustanovení návrhu smlouvy zůstávají neměnná. Podpisem tohoto návrhu smlouvy účastník přijímá veškeré závazky a obchodní podmínky v něm obsažené, včetně znění Dohody o zpracování údajů (příloha č. 3 smlouvy).
 1. Dodavatel bere na vědomí, že vzdělávací aktivita bude spolufinancována z projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).
 2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KUKA CEE GmbH, odštěpný závod Pražská 239, 250 66 Zdiby IČ: 28495527

  Datum podpisu smlouvy: 6. 4. 2023

Datum ukončení: 6. 4. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 2. 2023
 
Aktualizováno: 6. 4. 2023