Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategický dokument pro řešení odvodnění města Velká Bystřice II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13794

Název zakázky: Strategický dokument pro řešení odvodnění města Velká Bystřice II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 4. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Velká Bystřice

Sídlo zadavatele: Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Marek Pazdera, starosta města
  • Telefon: +420585351371
  • E-mail: pazdera@muvb.cz

IČ zadavatele: 00299651

DIČ zadavatele: CZ00299651

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Deregio Tender, s.r.o., JUDr. Josef Kudrna
  • Telefon: +420511113244
  • E-mail: zakazky@deregio.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Deregio Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti v souvislosti se zpracováním strategického dokumentu odvodnění města Velká Bystřice, který zadavateli poskytne podklady pro řízení systému odvádění odpadních a srážkových a čistění odpadních vod. Strategický dokument bude zpracován v tištěné i digitální podobě. Podrobně popsáno v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 930700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá ihned po podpisu smlouvy. Zadavatel požaduje, aby: Etapa 1a byla dokončena nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy. Etapa 1b byla dokončena nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Etapa 2 byla dokončena nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy. Etapa 3 byla dokončena nejpozději do 8 měsíců od podpisu smlouvy. Etapa 4 byla dokončena nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy. Etapa 5 byla dokončena nejpozději do 10 měsíců od podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Velká Bystřice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona na základě jediného hodnotícího kritéria a to nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady nesplňuje dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o jejich splnění.
Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
- osvědčení o autorizaci pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (postačuje i dříve platné označení oboru „Vodohospodářské stavby“). Prokázat splnění tohoto profesního kvalifikačního předpokladu lze i osvědčením o registraci v požadovaném oboru v případě osob usazených nebo hostujících
- autorizaci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k výkonu úředního měření průtoku vody
Technická kvalifikace
a) seznam služeb poskytnutých dodavatelem poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na:
Minimálně 3 zakázky spočívající ve zpracování strategického dokumentu pro řešení odvodnění či zásobování pitnou vodou územního samosprávného celku.
Zadavatel zároveň požaduje, aby: 
o alespoň dvě z výše uvedených zakázek byly v hodnotě alespoň 450.000,- Kč bez DPH,
b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.
Zadavatel stanoví limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Metrolog
- musí mít buď certifikát pro výkon funkce úředního měřiče v oboru měření průtoku vod v otevřených korytech vydaný Certifikačním orgánem pro certifikaci pracovníků zřízeným při Českém metrologickém institutu, nebo Certifikát způsobilosti České metrologické společnosti, z.s. pro výkon funkce: Metrolog kvalifikačního stupně I.
- musí mít minimálně 3 roky praxe v oblasti metrologie, k prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby,
- musí mít zkušenosti s realizací alespoň tří zakázek spočívajících ve zpracování měrné kampaně pro generely kanalizace. K prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby,
- účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o tom, v jakém poměru je tato osoba k dodavateli (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…),
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích.
 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla očíslována nepřetržitou číselnou řadou od 1(krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.


Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno: 


krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3Krycí list nabídky dodavatele„


čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. Vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti„. Účastník do uvedeného vzoru doplní požadované údaje.


doklady prokazující splnění profesní způsobilosti, dodavatel předloží prostou kopii originálů požadovaných dokumentů. 


Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, dodavatel předloží prostou kopii seznamu služeb poskytnutých dodavatelem a dokumentů k osobě Metrolog


doplněné Obchodní podmínky zadavatele ve formě smlouvy o dílo respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo„


Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.
Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení služby dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele zakazky@deregio.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele.Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQUECON a.s., Československých legií 445/4, Trnovany, 415 01 Teplice, IČ: 14868202

    Datum podpisu smlouvy: 5. 7. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 4. 2021
 
Aktualizováno: 2. 6. 2022