Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Systém pro digitální agendu obce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14068

Název zakázky: Systém pro digitální agendu obce

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 6. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Hranicko

Sídlo zadavatele: Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Šindler
  • Telefon: +420602514400
  • E-mail: starosta@partutovice.cz

IČ zadavatele: 70961051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Josef Křeháček
  • Telefon: +420730126732
  • E-mail: zakazky@kmadmin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 6. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Mikroregion Hranicko, ř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro vybrané obce Mikroregionu Hranicko včetně jeho implementace, testování, zprovoznění, maintenance SW, technická podpora a zaškolení pracovníků úřadu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 499100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Pořízení systému, implementace, zaškolení – do 14 dnů od účinnosti smlouvy; Maintenance SW a technická podpora – po dobu 48 měsíců ode dne zprovoznění systému

Místo dodání / převzetí plnění:
Vybrané obce mikroregionu Hranicko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky budou hodnoceny podle dílčích kritérií uvedených níže:

Nabídková cena – celková výše nabídkové ceny – váha 60%
Nabídková cena – paušální cena za maintenance SW a technické podpory – váha 40%

 

Blíže viz Výzva k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Blíže viz Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Blíže viz Výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz Výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SYSTEM-DIGITAL s.r.o.,Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10IČO:08417571

    Datum podpisu smlouvy: 31. 8. 2022

Datum ukončení: 31. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 6. 2022
 
Aktualizováno: 6. 9. 2022