Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření nových webových stránek města Staré Město

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13872

Název zakázky: Vytvoření nových webových stránek města Staré Město

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 8. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Staré Město

Sídlo zadavatele: nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Kamil Psotka
  • Telefon: +420515538820
  • E-mail: budis@sport-tex.cz

IČ zadavatele: 00567884

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Martin Budiš
  • Telefon: +420515538820
  • E-mail: budis@sport-tex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 8. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Město Staré Město, se sídlem: nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka, implementace a následná podpora systému webových stránek pro města Staré Město na doméně www.staremesto.uh.cz včetně dodávky kompletních webhostingových služeb pro dodaný redakční systém. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zajištění podpory po dobu 5 let.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 277825,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 170 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je město Staré Město, náměstí Hrdinů 100.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovená účastníkem. Zadavatel, příp. jím ustanovená komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. V případě rovnosti cen rozhodne los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání:

základní způsobilosti podle § 74,
profesní způsobilosti podle § 77,
technická kvalifikace podle § 79.

Způsob prokázání kvalifikace je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem účastníka zadávacího řízení, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení, je-li právnickou osobou, označené Neotvírat -  „Vytvoření nových webových stránek města Staré Město“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 110 odst. 1 zákona vyrozumět účastníka zadávacího řízení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. K nabídce, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfcr.cz. Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku. Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 107 zákona.

2V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) zákona. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána oprávněnou osobou.

Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v CZK. Účastník zadávacího řízení provede ocenění podle zadávací dokumentace a technické specifikace.

Celková nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Celkovou nabídkovou cenu, jakož i jednotlivé nabídkové ceny, uvede účastník zadávacího řízení v české měně se zaokrouhlením na celé Kč v členění na cenu bez DPH, samostatnou výši DPH a cenu včetně DPH.

Další podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat - - „Vytvoření nových webových stránek města Staré Město“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Další podmínky a požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 8. 2021
 
Aktualizováno: 17. 9. 2021