Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření webových stránek města Vysoké Mýto

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14087

Název zakázky: Vytvoření webových stránek města Vysoké Mýto

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 7. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Vysokomýtsko

Sídlo zadavatele: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. František Jiraský
  • Telefon: +420465466124
  • E-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz

IČ zadavatele: 70903875

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ondřej Halama
  • Telefon: +420778111597
  • E-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 8. 2022 17:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vytvoření nových webových stránek města (redakční systém, webová prezentace města). Součástí plnění je rovněž zkušební provoz, uvedení nového webu do „ostrého“ provozu a školení administrátorů redakčního systému - je specifikováno ve smlouvě o dílo, poskytnutí hostingu a provádění systémové (technické) podpory nejméně na období 3 let.

Podrobné požadavky pro vytvoření webových stránek města jsou stanoveny v příloze č. 1 této výzvy

k podání nabídek – Zadání pro výběrové řízení na nové webové stránky města Vysokého Mýta.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 330000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.01.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

1. kritérium: Nabídková cena v Kč bez DPH (20%)
2. kritérium: Roční paušální cena v Kč bez DPH za systémovou podporu (40%)
3. kritérium: Kvalita návrhu plnění (40%)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží Čestné prohlášení (viz příloha č. 3a)

podepsané oprávněnou osobou za dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Profesní kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží prostou kopii:

aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku zapsán) ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Pokud uchazeč není do rejstříku zapsán, doloží ČP o tom, že není zapsán do obchodního rejstříku vč. zdůvodnění.
dokladu o oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této zakázky - tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živností - Poskytování SW, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

 

Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč, který předloží:

seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky přede dnem podáním nabídky

s uvedením rozsahu a doby plnění.

Ze seznamu významných služeb musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v uvedeném období poskytoval alespoň 3 zakázky obdobného charakteru, přičemž každá z této zakázky musí být v hodnotě min. 120.000 Kč bez DPH. Uchazeč uvede rozsah a dobu plnění, název akce a subjekt, kterému byly služby poskytnuty (včetně kontaktních údajů pro ověření reference) – viz příloha č. 3b.

složení realizačního týmu, který bude odpovědný za plnění této zakázky s označením, kdo je vedoucí týmu a kdo jsou členové týmu – viz příloha č. 3c. Uchazeč předloží seznam realizačního týmu, který musí být složen z 1 vedoucího týmu (projektový manažer), který se podílel na realizaci min. 2 zakázek obdobného charakteru, jako je předmět plnění. Vedoucí týmu i každý z členů týmu musí mít min. 3 roky praxe v oboru tvorby webových stránek. Bude prokázáno profesním životopisem u každé z těchto osob s uvedením popisu podílu na poskytování služeb s výše uvedeným předmětem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Dodavatelé mohou podávat nabídky v písemné listinné podobě osobním podáním či poštou na níže uvedené adrese.

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné a bude probíhat pouze za účasti členů pracovní skupiny, která byla jmenována zadavatelem. Otevírání nabídek proběhne dne 01.09.2022.

Podání nabídky v písemné podobě:

Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte v uzavřené obálce označené názvem zakázky:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Vytvoření webových stránek města Vysoké Mýto " NEOTEVÍRAT

v levém horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče

VZOR - (upozorňujeme, že všechny údaje uvedené v tomto vzoru jsou smyšlené)

na níže uvedenou adresu:            Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Vysokomýtsko

B. Smetany 92

566 01 Vysoké Mýto

Nabídky lze podávat poštou, nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Vysoké Mýto v pracovní dny:

pondělí               v době od 07:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

 úterý                  v době od 07:30 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

středa                 v době od 07:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin

čtvrtek                v době od 07:30 - 11:30 a 12:30 - 15:00 hodin

pátek                  v době od 07:30 do 11:30 hodin

Nabídky budou přebírat pracovnice podatelny Městského úřadu Vysoké Mýto. Doručené nabídky zaznamenává zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a hodině doručení nabídky.

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti:

Krycí list nabídky
Doklady o prokázání kvalifikace
Podepsaný návrh smlouvy
Časový harmonogram realizace zakázky
Technický popis nabízeného redakčního systému
Podíl osob na plnění VZMR (seznam subdodavatelů)
Prohlášení o celkovém počtu listů

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Zadavatel nehradí náklady na účast ve výběrovém řízení a nabídky nevrací.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč doloží celkovou nabídkovou cenu jako výslednou finanční hodnotu. Nabídková cena bude stanovena jako konečná a musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky malého rozsahu.

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (viz příloha č. 2) a smlouvě v členění bez DPH, DPH a včetně DPH. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v krycím listu nabídky a hodnotou nabídkové ceny zapsané    v textu    smlouvy,   bude   pro   hodnocení    nabídek rozhodná nabídková cena zapsaná v textu smlouvy a tato cena bude    také    rozhodná    pro    uzavření     smlouvy   s vítězným uchazečem.

DPH bude v rozpočtu vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádněuzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem„Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídkymusíbýtpodepsánydodavatelemčiosobouoprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky:

Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci zakázky formou textu smlouvy (příloha č. 5).

Uchazeč je povinen smlouvu ve formátu pdf vytisknout. Do textu smlouvy uchazeč vyplní rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění (tj. identifikační údaje, cena, místo a datum podpisu, podpis, jméno a funkce osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče). Doplněné a podepsané obchodní podmínky musí být součástí podané nabídky uchazeče.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů. Zadavatel neposkytuje zálohy.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo požadovat na zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

Požadavky na formu nabídky:

Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení (označeném „ORIGINÁL“) a zadavatel dále uvítá, pokud bude nabídka rovněž předložena v 1 kopii (označené „KOPIE“). Zadavatel doporučuje, aby obě vyhotovení nabídky byla zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři. Zadavatel dále  uvítá, pokud bude k nabídce předložena také kopie nabídky a CD (naskenovaná nabídka v elektronické podobě.

Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé listy nabídky byly číslovány nepřetržitou číselnou řadou, a poslední strana bude obsahovat prohlášení o celkovém počtu listů nabídky.

Variantní řešení:

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

Subdodavatelé:

Uchazeč ve své nabídce uvede, které části veřejné zakázky malého rozsahu má v úmyslu realizovat prostřednictvím subdodavatelů. Pokud uchazeč nehodlá realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu prostřednictvím žádných subdodavatelů, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení (viz příloha č. 4).

Zadávací lhůta:

Veřejný zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty, a to 90 kalendářních dnů od data pro podání nabídek. Po tuto dobu jsou uchazeči vázáni svými nabídkami.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

odmítnout předložené nabídky,
změnit podmínky zadání veřejné zakázky malého rozsahu,
zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez udání důvodu,
smlouvu neuzavřít.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zrušeno z důvodu chybně vypsaných hodnotících kritérií

Datum ukončení: 9. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 7. 2022
 
Aktualizováno: 13. 9. 2022