Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací programy pro projekt Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14021

Název zakázky: Vzdělávací programy pro projekt Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 4. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, Česká republika

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Ing. Pavel Mička
 • Telefon: +420224972394
 • E-mail: pavel.micka@mzcr.cz

IČ zadavatele: 00024341

DIČ zadavatele: CZ00024341

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Václav Svoboda
 • Telefon: +420224972394
 • E-mail: vaclav.svoboda@mzcr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 4. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Lhůta a způsob pro podání nabídek je zadavatelem uveřejněna na profilu zadavatele přístupném na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ, přičemž rozhodující je datum a hodina přijetí elektronické nabídky. Pokud bude nabídka doručena po stanoveném termínu, pohlíží se na ni, jako by nebyla podána.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je příprava a realizace dvou vzdělávacích programů v rámci systému péče o duševní zdraví. 

Tato veřejná zakázka je vyhlašována v rámci projektu "Podpora zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným, reg. číslo (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007038". Bližší specifikace projektu jsou uvedeny na internetové adrese: https://reformapsychiatrie.cz/projekty/multidisciplinarita.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 (dvě) části:

Část 1: Zotavení, individuální plánování péče, zapojení pacienta, práce se vztahem, mapování a mobilizace zdrojů klienta, síťování a propojování, aplikace na běžnou praxi Tímto se rozumí připravit a realizovat vzdělávací program v rámci systému péče o duševní zdraví, zaměřený na zotavení, individuální plánování péče, zapojení pacienta, práce se vztahem, mapování a mobilizace zdrojů klienta, síťování a propojování, aplikace na běžnou praxi.

Část 2: Otevřenost a dialogický přístup v multidisciplinární práci v péči o duševní zdraví Tímto se rozumí připravit a realizovat vzdělávací program v rámci systému péče o duševní zdraví, zaměřený na otevřenost a dialogický přístup v multidisciplinární práci v péči o duševní zdraví.

Specifikace zakázky a jejích částí, závazný rozsah a požadovaná kvalita předmětu plnění a dalších služeb je uvedena v přílohách tohoto formuláře. 

Každý účastník výběrového řízení může podat nabídku na jednu nebo obě části zakázky, přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy a v přílohách Výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě a v přílohách Výzvy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 940 000,- Kč bez DPH.

Přepokládané hodnoty pro jednotlivé dílčí části veřejné zakázky jsou následující:

Přepokládaná hodnota Části 01 veřejné zakázky činí 950 000,- Kč bez DPH.

Přepokládaná hodnota Části 02 veřejné zakázky činí 990 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel uvádí, že jak celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky, tak i předpokládaná hodnota jednotlivých jejích částí je zároveň nepřekročitelnou hodnotou za plnění této veřejné zakázky. Nabídky s vyšší celkovou nabídkovou cenou i s vyššími nabídkovými cenami pro jednotlivé části veřejné zakázky budou z hodnocení vyřazeny jako nepřijatelné nabídky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1940000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění předmětu veřejné zakázky se předpokládá v měsících duben - září 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské unie, řídí se platnými podmínkami použití podpory z Operačního programu Zaměstnanost. Plnění bude vybraným dodavatelem zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy (nejpozději do 3 pracovních dnů), která nastává dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné dodavatelem, a to tak, že musí být pokryty všechny kraje v České republice včetně Hlavního města Prahy. Bližší požadavky na místa plnění jsou uvedeny v přílohách č. 1A a 1B Výzvy „Návrh smlouvy“.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

11.1 Posouzení splnění podmínek zadavatele Vybraný dodavatel, který neprokáže splnění podmínek účasti uvedené ve Výzvě zadavatele v rozsahu a způsobem vymezeným zadavatelem, bude vyloučen. Oznámení o vyloučení účastníka bude uveřejněno na profilu zadavatele. Okamžik uveřejnění oznámení na profilu zadavatele je okamžikem doručení všem účastníkům.

11.2 Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 4 zákona právo provést posouzení splnění podmínek účasti dle Zadávací dokumentace až po hodnocení nabídek.

11.3 Hodnotící kritéria Nabídky budou ve smyslu § 114 a § 115 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.

11.4 Popis způsobu hodnocení: Zadavatel po rozdělení nabídek podle částí veřejné zakázky seřadí došlé nabídky u každé části podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Zadavatel přidělí danou část veřejné zakázky účastníkovi, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

11.5 Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel stanovil.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel, který podá nabídku, je povinen prokázat splnění podmínek zadavatele v rozsahu a způsobem vymezeným zadavatelem. Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek. Splnění podmínek kvalifikace se rozumí: - prokázání základní způsobilosti, - prokázání profesní způsobilosti a - prokázání technické kvalifikace. Dodavatel je povinen prokázat splnění níže uvedených požadavků zadavatele na kvalifikaci předložením požadovaných dokladů. Doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci musejí být zadavateli doručeny společně s nabídkou účastníka, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Dodavatelé mohou předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona, a to k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií základní a profesní způsobilosti dle čl. 10. 1. a 10. 2. této Výzvy. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů musí být předložen v souladu s ust. § 228 odst. 2 zákona. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. V případě prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob jsou dodavatelé povinni postupovat obdobně dle ust. § 83 zákona a doložit ve své nabídce doklady požadované tímto ustanovení zákona. Veškeré požadované doklady budou předloženy v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem předložení tohoto dokladu v originále nebo v úředně ověřené kopii. Je-li vyžadováno čestné prohlášení nebo jiné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí být originál zmocnění této osoby doložen společně s nabídkou účastníka. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Nesplnění některého z požadavků zadavatele na kvalifikaci je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka.  Dodavatel musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. V případě, že účastník podává nabídku do obou částí veřejné zakázky, je postačující u základní a profesní způsobilosti doložit splnění požadavků pouze u jedné části nabídky s tím, že účastník v druhé nabídce pouze uvede odkaz na první část.

 

10.1. Základní způsobilost Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal, že je dodavatelem, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

K prokázání splnění tohoto předpokladu vyžaduje zadavatel předložení čestného prohlášení dodavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele (je součástí formuláře nabídky).

 

10.2. Profesní způsobilost Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v souladu s § 77 zákona:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje v prosté kopii. 

Požadovaný doklad výpis z OR nebo jiné obdobné evidence v kopii

b) doklad v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona že je: - oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují a to v prosté kopii, pro živnost volnou, uvedenou v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a to pro obory činnosti týkající se předmětu plnění veřejné zakázky, např. pro obor činnosti č. 60 „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“, obor č. 72 „ Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, apod.

Požadovaný doklad výpis z RŽP v kopii Výše uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

 

10.3 Technická kvalifikace

10.3.1 Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona předloží seznam významných zakázek, realizovaných za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky včetně uvedení ceny a doby jejich realizace. Seznam významných zakázek musí zahrnovat rozsah a dobu realizace, hodnotu realizované zakázky a identifikaci a kontaktní osobu objednatele předmětné jednotlivé zakázky. Seznam významných zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení dodavatele. Minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace (společné pro část 1 i část 2 veřejné zakázky): Ze seznamu významných zakázek musí vyplývat, že dodavatel za poslední tři roky realizoval alespoň 2 (dvě) významné zakázky – příprava a realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance v oblasti zdravotních či sociálních služeb v objemu min. 2 školících dní o rozsahu min. 8 x 45 min v jednom školícím dni, přičemž součástí služby musela být i praktická výuka (např. workshop, apod.).

10.3.2 Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který obdobně jako dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona předloží seznam členů realizačního týmu dodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a zároveň předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ke vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

a) Minimální požadavky zadavatele na realizační tým dodavatele pro část 1:

Minimální počet členů týmu jsou 3 osoby:

1. Odborný garant realizace (hlavní lektor)

2. Lektor 1 – odborný lektor

3. Lektor 2 – „expert by experience“

Podrobné požadavky na kvalifikaci a na způsob jejího prokázání u jednotlivých členů týmu jsou uvedeny v příloze 3A Výzvy „Formulář nabídky pro část 1“, čl. 3.3, část b). 

b) Minimální požadavky zadavatele na realizační tým dodavatele pro část 2:

Minimální počet členů týmu jsou 3 osoby:

1. Odborný garant realizace (hlavní lektor)

2. Lektor 1 – odborný lektor

3. Lektor 2 – „expert by experience“ Podrobné požadavky na kvalifikaci a na způsob jejího prokázání u jednotlivých členů týmu jsou uvedeny v příloze 3B Výzvy „Formulář nabídky pro část 2“, čl. 3.3, část b).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

6.1 Obecné požadavky

6.1.1 Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, v českém jazyce, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě. 

6.1.2 Nabídky podávané elektronicky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na stránkách: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB je určeno pro dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB pro ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnota nabídkové ceny dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, bude účastníkem výběrového řízení předložena rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit jako součást nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. V případě rozporu mezi hodnotami v krycím listu nabídky a ostatními dokumenty nabídky, se jako závazné berou hodnoty obsažené v krycím listu nabídky. 

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:

a) Účastník výběrového řízení musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), účastník zadávacího řízení musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.

b) Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

c) Pakliže je v této Výzvě uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka výběrového řízení vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, popř. se musí jednat o autorizovaný konvertovaný dokument ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka výběrového řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

6.1.3 Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisu.

6.1.4 Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky v průběhu zadávacího řízení.

6.1.5 Každý účastník je povinen předložit doplněný závazný vzor smlouvy pro každou z částí veřejné zakázky, do které podal nabídku, a který tvoří přílohy č. 2A a 2B této Výzvy.

6.1.6 Pro úspěšné elektronické podání nabídky musí dodavatel dokončit registraci v určeném certifikovaném elektronickém nástroji Tender arena na stránkách https://www.tenderarena.cz. Dodavatel musí mít také nainstalovaný program Java z následujícího odkazu na https://java.com/en/download/manual.jsp. Po přihlášení do systému, vyhledání profilu zadavatele Ministerstva zdravotnictví ČR a otevření veřejné zakázky se v levém sloupci objeví tlačítko podat nabídku, přes toto tlačítko se dodavatel dostane do procesu elektronického podání nabídky. Šifrováním ani kódováním se dodavatel nemusí zabývat, systém vše provádí automaticky. V případě dotazů je možno se obrátit na linku 226 258 888 popřípadě na email support@tendersystems.cz.

6.1.7 V případě, že za dodavatele jedná osoba na základě udělené moci, musí být součástí nabídky příslušná plná moc.

6.1.8 Každý dodavatel může podat pro každou z částí jen jednu nabídku.

6.1.9 S ohledem na to, že zadavatel obdrží nabídky pouze v elektronické podobě, nekoná se v souladu s ust. § 109 zákona veřejné otevírání nabídek.

 

6.2 Další pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel doporučuje následující uspořádání nabídky (stejné pro část 1 i část 2):

1. Obsah

2. Formulář nabídky Vzor je přiložen jako příloha č. 3A, popř. č. 3B k této Výzvě. Účastník vyplní položky určené k vyplnění a označené [DOPLNÍ DODAVATEL] 

3. Návrh smlouvy Návrh smlouvy dodavatel předloží pro jednotlivé části v souladu s návrhem smlouvy uvedeným dle přílohy č. 2A, resp. 2B této Výzvy. Dodavatel je oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smlouvy vyznačené údaje včetně příloh „Specifikace předmětu plnění“, Kalkulace nabídkové ceny“ a „Realizační tým dodavatele“.

4. Doklady požadované v rámci prokazování kvalifikace

5. Další doklady

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

7.1 Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění pro každou část veřejné zakázky samostatně. Cenu účastník stanoví absolutní částkou v českých korunách. Účastník uvede nabídkovou cenu ve vyznačeném místě „Formuláře nabídky“ pro každou část veřejné zakázky, do které podává nabídku – dle výsledku kalkulace v příloze č. 4A, popř. 4B „Kalkulace nabídkové ceny“, a to u všech jejích položek v členění: o Cena bez DPH o Sazba DPH v % o Výše DPH v Kč o Cena s DPH Vyplněný formulář „Kalkulace nabídkové ceny“ bude připojen jako příloha smlouvy.

7.2 Požadavky zadavatele k údajům o ceně:

7.2.1 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na předmět plnění veřejné zakázky.

7.2.2 V případě odlišností, nepřesností nebo chyb či omylů v nabídkové ceně, která bude uvedena v nabídce na více místech, bude taková chyba důvodem k vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení z důvodu obdobně jako dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, v českém jazyce, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.Podrobněji uvedeno viz Podmínky a požadavky na zpracování nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky v průběhu zadávacího řízení.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pro každou z částí jen jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobněji je vše popsáno v přílohách tohoto oznámení. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1759700.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.se sídlem: Lublaňská 1730/21, 120 00 Praha 2IČO: 62936654

  Datum podpisu smlouvy: 17. 5. 2022

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Spolek Narativse sídlem:V aleji 114/31, 62000 BrnoIČO: 03107621

  Datum podpisu smlouvy: 17. 5. 2022

Datum ukončení: 17. 5. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 4. 2022
 
Aktualizováno: 18. 5. 2022