Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Vítejte na stránce vytvořené pro podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ). Potřebné informace a dokumenty (nebo interaktivní odkazy na ně) zde naleznou místní akční skupiny (MAS), které realizují strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v rámci OPZ, dále žadatelé a příjemci ve výzvách MAS a všichni ti, kteří se o komunitně vedený místní rozvoj zajímají.