KONTAKTY                             

                    

 • Jste u nás poprvé a s Operačním programem Zaměstnanost (OPZ) se teprve seznamujete? Přečtěte si jeho stručné představení níže.
 • Pokud chcete realizovat projekt, je třeba dodržovat veškerá pravidla spojená s čerpáním podpory - vše naleznete v dokumentech, vzorech, formulářích OPZ. Zpočátku doporučujeme projít zejména text OP Zaměstnanost, kde se dozvíte vše potřebné o zaměření programu včetně toho, jaké aktivity a cílové skupiny jsou podporovány, a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce týkající se hlavních fází přípravy a realizace projektu.
 • Výzvy k předkládaní projektů speficikují, jaké projektové žádosti mohou být podpořeny a za jakých podmínek.
 • Diskutovat, klást dotazy a hledat informace můžete ve fóru v klubech výzev, ze kterých chcete čerpat podporu.
 • Žadatel rovněž musí pracovat v IS KP14+, kde elektronicky předkládá svoji projektovou žádost.

Stručné představení OP Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost usiluje o rovné příležitosti odstraňováním bariér na trhu práce. Projekty se zaměřují na zlepšování přístupu ke vzdělání a k zaměstnání, a to zejména prostřednictvím poskytování profesního vzdělávání, rekvalifikace a poradenských či sociálních služeb.

O co projekty usilují?

 • prosazování lepších podmínek na trhu práce pro všechny
 • rovné příležitosti a odstraňování bariér na trhu práce
 • zlepšování přístupu ke vzdělávání a zaměstnání
 • profesní rozvoj lidí v každém věku
 • vzdělávání zaměstnanců i zaměstnavatelů
 • prosazení principů slaďování pracovního a soukromého života
 • rozvoj kvalitních a dostupných sociálních služeb a poradenství
 • zvýšení efektivity veřejné správy

Jak na projekt získat podporu?

OPZ obsahuje několik oblastí, které vymezují podporované aktivity:

 • 1.1 přístup k zaměstnání, 1.2 rovnost žen a mužů, 1.3 adaptabilita pracovní síly, 1.4 modernizace institucí trhu práce, 1.5 iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže
 • 2.1 aktivní začleňování, 2.2 zlepšování přístupu k službám, 2.3 komunitně vedený místní rozvoj
 • 3 sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • 4 efektivní veřejná správa

V průběhu roku jsou v jednotlivých oblastech vyhlašovány výzvy pro předkládání projektů, které přesně specifikují, na koho projekty zaměřit, jaké aktivity zahrnout, kolik je k dispozici peněz a podobně.

Kdo může o podporu žádat?

 • zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace, vzdělávací, výzkumné a poradenské instituce
 • profesní a podnikatelská sdružení, odborové organizace, sociální partneři, Úřad práce, státní správa, samospráva
 • a další - přesné vymezení žadatele je vždy uvedeno v konkrétní výzvě k předkládání projektů