OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) tvořil základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004-2006.

Hlavní cíle OP RLZ

Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Horizontální témata

Souběžně s řešením problematiky rozvoje lidských zdrojů byly v OP RLZ uplatňovány také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální témata, jejichž prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč celým programem. Horizontální témata nebo-li principy byly:

  • rovné příležitosti,
  • udržitelný rozvoj,
  • informační společnost,
  • podpora místním iniciativám.

Financování OP RLZ

Jednou z cest, jak dosáhnout těchto cílů, bylo účelné využití finanční pomoci, kterou členským zemím nabízela EU. V ČR to byl Evropský sociální fond, který umožňil čerpání těchto prostředků prostřednictvím OP RLZ. V rámci toho programu v období 2004-2006 byla žadatelům poskytnuta podpora až ve výši 422,43 mil EUR (ESF poskytlo 318,82 mil EUR a 103,61 mil EUR bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu).