Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Programové období 2021-2027

Evropská komise zveřejnila koncem května a začátkem června 2018 balíček nových nařízení, která budou po svém projednání a schválení tvořit legislativní základ pro podporu ze 7 fondů/nástrojů se sdíleným řízením pro oblast politiky soudržnosti v programovém období 2021–2027.

Jedním z těchto fondů je Evropský sociální fond plus (ESF+), který představuje hlavní nástroj EU pro realizaci investic do občanů a provádění evropského pilíře sociálních práv. ESF+ nově spojuje následující fondy a programy:

  • Evropský sociální fond (ESF) a Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI),
  • Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD),
  • program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a
  • program činnosti Unie v oblasti zdraví (program Zdraví).

Návrhy jednotlivých nařízení včetně bližšího popisu procesu vyjednávání naleznete zde.

OP Zaměstnanost plus 2021-2027

Na základě usnesení vlády č. 94/2019 je Ministerstvo práce a sociálních věcí subjektem zodpovědným za přípravu operačního programu pro oblast lidských zdrojů v programovém období 2021-2027. Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+), který bude financován z ESF+, je připravován v rámci Platformy pro přípravu OPZ+, kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. Za účelem zapojení co nejširšího spektra partnerů do přípravy OPZ+ a pro umožnění podrobného projednávání věcného zaměření jednotlivých specifických cílů byla využita odborná kapacita tzv. Programových partnerství, tj. platforem zřízených řídicím orgánem za účelem zajištění partnerské spolupráce při implementaci jednotlivých částí stávajícího Operačního programu Zaměstnanost. Celkový počet partnerů zapojených v rámci relevantních Programových partnerství do přípravy OPZ+ přesáhl počet 100.

První pracovní návrh operačního programu byl partnerům představen na druhém zasedání Platformy pro přípravu OPZ+ konaném dne 27. června 2019. Obdržené připomínky byly vypořádány a akceptované připomínky byly zohledněny v návrhu OPZ+, verze září 2019. Tato verze neobsahuje údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů, protože k jejich zpracování dosud chybí informace o výši alokací pro OPZ+ včetně rozdělení prostředků na kategorie regionů a informace o míře spolufinancování. Zřejmé už je ale věcné zaměření intervencí v rámci jednotlivých specifických cílů a priorit.

Návrh OPZ+, verze září 2019, byl následně zveřejněn s možností připomínkování širokou veřejností, a to od 12. září do 4. října 2019. Akceptované připomínky byly využity jako vstupy do návrhu OPZ+, verze listopad 2019. Vypořádání těchto připomínek je dostupné zde. Nadále platí, že dopracování operačního programu o údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů bude možné až po rozhodnutí o výši alokace pro OPZ+ a dostupnosti informací o rozdělení prostředků na kategorie regionů a míře spolufinancování. To je závislé na výsledku vyjednávání na úrovni EU o budoucí podobě víceletého finančního rámce EU a balíčku nařízení k fondům EU pro období 2021-2027 a oproti původním předpokladům nebude zřejmě k dispozici dříve než ve 2. polovině roku 2020.