Zpět

Nastavení systému a procesů spolupráce v rámci střednědobého plánování sociálních služeb v KV

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13639

Název zakázky: Nastavení systému a procesů spolupráce v rámci střednědobého plánování sociálních služeb v KV

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

IČ zadavatele: 70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Zuzana Melicharová
  • Telefon: +420734285412
  • E-mail: melicharova@pkvysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele a jeho pracovní skupiny za účelem naplnění cílů projektu. Předmětem zakázky je tedy tvorba standardu strategického plánování - zpracování procesu a systému spolupráce kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a příp. uživatelů služeb pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v podmínkách Kraje Vysočina. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1650000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12/2020-4/2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika, zejména pak Kraj Vysočina. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž hodnocení nabídek bude provedeno podle celkové výše nabídkové ceny vč. DPH. Pořadí nabídek bude sestaveno vzestupným seřazením nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH stanovené dle čl. 9.1 této výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost splní dodavatel, který předloží čestné prohlášení (v rozsahu dle přílohy č. 2 výzvy) o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Profesní způsobilost splní dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. Kritérium kvalifikace lze splnit i uvedením URL adresy výpisu z obchodního rejstříku – viz krycí list.

Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který předloží:

1. realizační tým složený z fyzických osob, které budou za dodavatele veřejnou zakázku plnit, v počtu, se vzděláním a praxí, jak je uvedeno níže v konkrétních požadavcích na kvalifikaci.

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který ve své nabídce předloží požadované informace a doklady o složení realizačního týmu dodavatele a vzdělání a odborné praxi fyzických osob tvořících takový realizační tým, a to:

Čestné prohlášení dodavatele o jmenném soupisu členů realizačního týmu, který má pro plnění veřejné zakázky k dispozici, jeho organizační struktuře a vzdělání a odborné praxi jednotlivých členů realizačního týmu. Pro zpracování čestného prohlášení dodavatel použije přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž je třeba, aby bylo zřejmé, jakými konkrétními údaji jsou jednotlivá kvalifikační kritéria a požadavky zadavatele prokázány (viz jednotlivá pole formuláře čestného prohlášení). Jiné osoby se na plnění mohou podílet pouze za podmínek uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace (obchodní a smluvní podmínky).

Zadavatel stanovuje požadavky na realizační tým a vzdělání a odbornou praxi členů týmu takto:

  • požadovaný min. počet členů týmu pro plnění zakázky: 2
  • požadovaná kvalifikace každého člena týmu:

      - ukončené VŠ vzdělání

      - odborná praxe spočívající ve facilitaci procesu strategického plánování a/nebo zpracování strategických plánů a podpory jejich implementace,

        a to v organizacích působících ve veřejných službách – ve více organizacích v rámci jednoho kraje nebo v min. 2 městech o velikosti nad 10 tis. obyvatel.

2. realizaci jedné zakázky obdobného předmětu plnění v rámci některého z krajů nebo realizaci zakázek obdobného předmětu plnění ve dvou městech, z nichž každé má nad 10 tis. obyvatel. Obdobným plněním se rozumí realizace zakázky, jejíž součástí byla tvorba procesu a systému spolupráce kraje, obcí, poskytovatelů sociálních služeb a příp. uživatelů služeb pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v podmínkách daného kraje.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel použije čestné prohlášení, resp. přílohu č. 3 zadávací dokumentace, přičemž je třeba, aby bylo zřejmé, jakými konkrétními údaji jsou jednotlivá kvalifikační kritéria a požadavky zadavatele prokázány (viz jednotlivá pole formuláře čestného prohlášení).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné formě, v českém jazyce s výjimkou odborných názvů a údajů, u nichž zadavatel připouští použití jazyka anglického. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje
na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce, a na doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna na následující po sobě jdoucí oddíly:

Oddíl I.:           Krycí list dle přílohy č. 2 této výzvy a případně doklady prokazující oprávnění osoby podepisující nabídku zastupovat dodavatele.

Oddíl II.:          Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 5.2 této výzvy.

Oddíl III.:         Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazuje část kvalifikace (je-li relevantní) s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů a popisu, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit.

Oddíl IV.:        Elektronická kopie nabídky na záznamovém nosiči (CD, DVD, USB), krycí list ve formátu MS Word (doporučující).

Z důvodu právní jistoty doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena dodavatele bude uvedena v korunách českých a za podmínek uvedených v obchodních a smluvních podmínkách dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky dle podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Cena uvedená dodavatelem zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky a je cenou nejvýše přípustnou a neměnnou. Cena nesmí překročit částku uvedenou v čl. 2 výzvy.

Nabídková cena bude dodavatelem stanovena jako součet cen jednotlivých položek rozpočtu, který dodavatel vytvoří vyplněním krycího listu tvořícího přílohu č. 2 této zadávací dokumentace a předloží ve své nabídce. Položkový rozpočet je rovněž součástí uzavřené smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Dodavatel předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Cena bez DPH

Sazba DPH

Celková cena včetně DPH

V případě, že dodavatel není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu v této struktuře: 

Celková cena, včetně poznámky o tom, že dodavatel není plátcem DPH.

Ceny ve výše uvedeném členění dodavatel uvede rovněž v krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídkovou cenou je cena vč. DPH (u neplátců DPH celková cena).

V případě, že dodavatel, který není plátcem DPH, se do uzavření smlouvy nebo v průběhu doby plnění stane plátcem DPH, platí, že ceny uvedené ve smlouvě a v položkovém rozpočtu tvořícím její přílohu jsou cenami konečnými včetně DPH.

Zadavatel nepřipouští podání více variant nabídky či nabídkové ceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatel doručit nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být písemná a musí být doručena na adresu: Projektová kancelář Kraje Vysočina, p. o., Žižkova 89, 586 01 Jihlava, nebo na e-mailovou adresu melicharova@pkvysocina.cz.Dodavatelé mohou požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Dotazy k zadávacím podmínkám (žádost o vysvětlení) je možné zasílat písemnou formou listině nebo elektronicky (e-mailem) kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, žádost však musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele uvedené v záhlaví výzvy) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli na adresu či kontaktní e-mail uvedený v záhlaví výzvy. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle tazateli vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele a www.esfcr.cz. Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek a pravidly poskytovatele dotace (Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze 12 – dostupné na www.esfcr.cz).

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 9. 2020
 
Aktualizováno: 29. 10. 2020