Zpět

Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem - kybernetická bezpečnost

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12004

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem - kybernetická bezpečnost

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Ústecký kraj

Sídlo zadavatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jana Nedrdová
 • Telefon: +420475657944
 • E-mail: nedrdova.j@kr-ustecky.cz

IČ zadavatele: 70892156

DIČ zadavatele: CZ70892156

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martina Sedláková
 • Telefon: +420475657191
 • E-mail: sedlakova.m@kr-ustecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 1. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Ústecký kraj, Krajský úřad - odbor SPRP, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění zakázky je poskytnutí služeb v oblasti vzdělávání v rámci realizace projektu s názvem: „Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002853 z Operačního programu Zaměstnanost. Přesná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 7. Zakázka bude financována z rozpočtu projektu a rozpočtu zadavatele. Bude se jednat o akreditovaný vzdělávací kurz.

Obsah vzdělávacího kurzu bude v souladu s vyhláškou č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v § 9 odst. 1 písmeno a) a dále v souladu s vnitřními předpisy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Směrnice k ZoKB včetně příloh bude předána vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy (viz příloha č. 7 Specifikace předmětu plnění).

Prostory pro realizaci vzdělávacích kurzů zajistí objednatel v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, v učebně IT.

Objednatel zajistí na své náklady vhodné prostory pro uzavřené vzdělávací kurzy. Vhodným prostorem se rozumí prostor, který disponuje dostatečným technickým zázemím. Dodavatel zajistí na své náklady do tohoto prostoru odpovídající vybavení pro výuku (PC technika, dataprojektor, tabule/flipchart).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 450000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.3.2018 -30.6.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria: nejnižší celková nabídková cena, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH. Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny, která bude stanovena jako cena za jednoho účastníka vynásobená koeficientem 500 (nejvyšší počet účastníků – zaměstnanců objednatele). Nabídky budou seřazeny vzestupně dle celkové nabídkové ceny včetně DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou včetně DPH. V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný uchazeč vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude v takovém případě proveden co nejtransparentnějším způsobem, uchazeči, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit. Vhodným výběrem je los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázat:

Základní způsobilost

 • analogicky dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník výběrového řízení formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým dodavatelem - čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (Příloha č. 2 – čestné prohlášení)

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti v prosté kopii:

 • analogicky dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník výběrového řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 • analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník výběrového řízení předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, doklad prokazující živnostenské oprávnění: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.    

Technická kvalifikace

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

 • Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového

      řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, účastník údaje uvede do Přílohy č. 3).

 • Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že:

- poskytl v posledních 3 letech alespoň 3 služby obdobného charakteru jako předmět zakázky, jejichž celková souhrnná hodnota všech těchto významných služeb činila minimálně 250 tis.Kč bez DPH. Za obdobné služby je považována realizace vzdělávacích kurzů.

 • Seznam osob realizačního týmu – lektorů, kteří splňují následující požadavky:

- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou všech osob realizačního týmu,

- min. 1 osoba, která realizovala v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 100 lektorských hodin v oblasti vzdělávání na téma kybernetická bezpečnost

- min. 1 osoba, která v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizovala minimálně 1 službu na implementaci Informační technologie – bezpečnostní techniky  nebo systémy řízení bezpečnosti informací v organizaci.

Kvalifikační požadavky může splnit 1 osoba. Účastník uvede seznam osob do Přílohy č. 4.

      

Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit

- profesní životopisy všech členů realizačního týmu a kopie dokladu o nejvyšším vzdělání. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění: jméno a příjmení,

                                : nejvyšší dosažené vzdělání,

                                : přehled profesní praxe

                                : relevantní zakázky (Informační technologie – bezpečnostní techniky nebo systémy řízení bezpečnosti v organizaci), na kterých se člen týmu podílel

                                : podpis

- Čestné prohlášení člena realizačního týmu (Příloha č. 5)    

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě a v jednom elektronickém vyhotovení na CD. Elektronické podání není možné. Zadavatel nedisponuje vhodným elektronickým nástrojem. Varianty nabídek se nepřipouští.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob podepsána účastníkem a u právnických osob bude podepsána statutárním orgánem účastníka, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady účastník předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).

Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1.

Zadavatel doporučuje následující strukturu nabídky:

 • krycí list,
 • obsah nabídky,
 • doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů,
 • vlastní nabídka účastníka, včetně cenové nabídky.

Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník je povinen uvést nabídkovou cenu bez DPH za 1 účastníka a celkovou nabídkovou cenu, která vznikne: cena za 1 účastníka vynásobená koeficientem 500 – tj. nejvyšším možným počtem účastníků. Celková nabídková cena bude uvedena v následujícím členění – částka v Kč bez DPH, sazba DPH v % a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Účastník tyto hodnoty uvede do Krycího listu nabídky (příloha č. 1).

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkající se DPH.

Pokud dodavatel nabídne cenu veřejné zakázky vyšší, než je maximální předpokládaná hodnota části veřejné zakázky v Kč (bez DPH) této výzvy, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Účastníci podají nabídku v písemné formě v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením názvu, adresy a IČO účastníka a výrazným označením „NABÍDKA ev.č. VZ-SPRP-70/INV/2017 Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem – kybernetická bezpečnost“ a výzvou „NEOTVÍRAT“.Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci. Nabídky je možno podávat na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: pondělí a středa od 7.30 do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.30 do 16.00 hod. a pátek od 7.30 do 14.00 hod. do podatelny na níže uvedené adrese.Účastníci mohou podat nabídku osobně, poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, na adresu zadavatele:Ústecký krajKrajský úřad – odbor strategie, přípravy a realizace projektůVelká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce do krycího listu uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení podmínek (odpovědi na dotaz) výzvy. Žádosti o poskytnutí dodatečných informací k výzvě budou adresovány písemně případně elektronickou formou prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě této výzvy. Zadavatel zajistí poskytnutí dodatečné informace přímo žadateli a dále zajistí zpřístupnění dodatečných informací. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení podmínek výzvy může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení podmínek výzvy, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedená změna bude uveřejněna i na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu návrhu smlouvy, která je součástí výzvy (příloha č. 6). Návrh smlouvy nemusí účastník vkládat do nabídky. Návrh smlouvy slouží pouze k seznámení účastníka s platebními a obchodními podmínkami, které budou součástí smluvního vztahu mezi zadavatelem a vítězem výběrového řízení. Podáním nabídky účastník vyjadřuje souhlas se zněním textu návrhu smlouvy. Účastník není oprávněn text smlouvy měnit či upravovat bez pokynu zadavatele.

Práva zadavatele:

 • Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky analogicky dle § 113 zákona.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do doby uzavření smlouvy zrušit. Podmínky pro zrušení výběrového řízení jsou stanoveny taxativně v kapitole 20. 10 Pravidel OPZ.

Výzva včetně příloh je uveřejněna rovněž na portálu www.esfcr.cz.

Uchazeči budou rovněž vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 420000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management s.r.o., Šmeralova 170/31, 17000 Praha 7,IČ: 27208371, DIČ: CZ27208371

  Datum podpisu smlouvy: 3. 5. 2018

Datum ukončení: 3. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 1. 2018
 
Aktualizováno: 14. 12. 2018