Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
  • Produkty OP Zaměstnanost dosud nebyly vloženy.
  • Databáze produktů zatím obsahuje pouze produkty z předchozích programových období.

Zpět

Metodika sebehodnocení přímé péče+ úvod

Název: Metodika sebehodnocení přímé péče+ úvod

Stav: Schválený

Produkt odpovídá projektu: Ano

Publikovatelný produkt: Ano

URL: https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=31aaa6ea-e3c6-4c63-8d31-e8d8c53172f6&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b

Typ uživatele produktu jiný: poskytovatele a zadavatelé zdravotních služeb

Popis produktu:

     Úvod kmetodice sebehodnocení řízení organizace, metodice sebehodnocení přímé péče ametodice tvorby plánu rozvoje a zavádění změn pro poskytovatele mobilníspecializované paliativní péče: V tomto materiálu je poskytovatelům MSPP ujasněno,jak jsou jednotlivé metodiky provázány a obsahuje také stručný popisjednotlivých metodik


Metodika sebehodnocení přímé péče

    Tato metodika je založena na Kritériích přímé péče,která vycházejí z klíčových zákonných a podzákonných norem týkajících se MSPP,z Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilníspecializované paliativní péče a ze Standardů mobilní specializované paliativnípéče z roku 2018. Postup sebehodnocení je rozdělen do čtyř fází. První z nichje přípravná. Ve druhé fázi dochází k slovnímu hodnocení naplňováníjednotlivých Kritérií přímé péče. Ve třetí fázi jsou zjištění k jednotlivýmkritériím kvantifikována na číselné škále, probíhá tak hodnocení závažnostizjištěných nedostatků. Ve čtvrté fázi jsou vybrána kritéria, se kterými budeposkytovatel pracovat při plánování a realizaci změn.

Materiál doplňují tři přílohy:

·       Kritéria přímé péče,

·       Způsob hodnocení kritérií přímépéče a

·       Záznam o naplňování kritériípřímé péče.

Projekt: Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Výzva: Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

Operační program: Operační program Zaměstnanost


 
12. 9. 2019