Operační programy 2004 - 2006

V rámci programového období 2004-2006 se v ČR realizovaly celkem 3 operační programy Evropského sociálního fondu.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) z Cíle 1 byl realizován ve všech regionech ČR kromě Prahy, protože Cíl 1 směřuje k podpoře růstu regionů s hrubým domácím produktem na obyvatele pod 75 % průměru EU.

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) byl realizován v regionech nespadajících pod Cíl 1, v České republice se proto týkal jen Prahy.

Iniciativy Společenství byly řízeny přímo Evropskou komisí a byly zaměřeny na spolupráci subjektů napříč Evropskou unií. V rámci ESF se jednalo o Iniciativu Společenství EQUAL (CIP EQUAL).

 

Celkový objem finanční pomoci z ESF (období 2004-2006)

Částka Podpora z EU v mil. EUR
Operační programy  
ESF celkem 457
OP RLZ 318,82
JPD 3 58,8
CIP EQUAL 32,1
SROP 47,28

 

Na financování se podílel z 25-50 % státní rozpočet ČR v závislosti na jednotlivých opatřeních.

v EUR Alokace prostředků z ESF (období 2004-2006)
Operační programy 2004 2005 2006 Celkem
OP RLZ 74308763 106433869 138076651 318819283
JPD 3 19211006 19595226 19987131 58793363
EQUAL 7618158 10698543 13784228 32100929
Celkem 101137927 136727638 171848010 409713575

 

Alokace prostředků z národních zdrojů - státní rozpočet (období 2004-2006)

v EUR Alokace ze státního rozpočtu
Operační programy 2004 2005 2006 Celkem
OP RLZ 24148941 34588992 44872299 103610232
JPD 3 16641008 16973827 17313305 50928140
CIP EQUAL 2817677 3956996 5098278 11872951
Celkem 43607626 55519815 67283882 166411323

 

Alokace prostředků z národních zdrojů - místní rozpočet * (období 2004-2006)

v EUR Alokace z místních rozpočtů
Operační programy 2004 2005 2006 Celkem
OP RLZ 0 0 0 0
JPD 3 - hl. m . Praha 2569998 2621399 2673826 7865223
CIP EQUAL 0 0 0 0
Celkem 2569998 2621399 2673826 7865223

* Místní rozpočet - pouze u JPD 3 z rozpočtu hlavního města Prahy