Zpět

Veřejné připomínkování OP Zaměstnanost plus 2021-2027

Upozorňujeme na možnost zapojit se do připomínkování vznikajícího návrhu operačního programu navazujícího na stávající OP Zaměstnanost.

Na základě usnesení vlády č. 94/2019 je Ministerstvo práce a sociálních věcí subjektem zodpovědným za přípravu operačního programu pro oblast lidských zdrojů v programovém období 2021-2027. Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) je připravován v rámci Platformy pro přípravu OPZ+, kterou tvoří zástupci jednotlivých resortů, regionů, měst a obcí, nestátních neziskových organizací, sociálních a dalších partnerů. Za účelem zapojení co nejširšího spektra partnerů do přípravy OPZ+ a pro umožnění podrobného projednávání věcného zaměření jednotlivých specifických cílů byla využita odborná kapacita tzv. Programových partnerství, tj. platforem zřízených řídicím orgánem za účelem zajištění partnerské spolupráce při implementaci jednotlivých částí stávajícího Operačního programu Zaměstnanost. Celkový počet partnerů zapojených v rámci relevantních Programových partnerství do přípravy OPZ+ přesáhl počet 100.

První pracovní návrh operačního programu byl partnerům představen na druhém zasedání Platformy pro přípravu OPZ+ konaném dne 27. června 2019. Obdržené připomínky byly vypořádány a akceptované připomínky byly zohledněny v textu OPZ+, verze září 2019.

Řídicí orgán dává nyní možnost široké veřejnosti zapojit se do připomínkování návrhu OPZ+, verze září 2019. Připomínky k návrhu OPZ+ je možné zasílat v tabulce na adresu esf@mpsv.cz do pátku 4. října 2019. Do předmětu zprávy uveďte prosím „OP Zaměstnanost plus – připomínky“.

Dovolujeme si však upozornit na následující:

  • Návrh OPZ+ je záměrně formulován tak, aby umožňoval potřebnou flexibilitu při realizaci v průběhu celého programového období. Detailnější informace o věcném zaměření intervencí, konkrétně zejména aktivitách a cílových skupinách a vymezení oprávněných žadatelů, budou uváděny ve výzvách pro předkládání žádostí.
  • Návrhy operačních programů jsou zpracovávány do šablony, jejíž struktura i poměrně omezený rozsah datových polí jsou závazně stanoveny v příloze návrhu obecného nařízení pro období 2021-2027. Zejména kapitoly 1 Strategie programu a stěžejní části kapitoly 2  (popis aktivit v rámci jednotlivých cílů včetně příspěvku aktivit ke specifickým cílům a popis cílových skupin) jsou ve stávající podobě téměř nebo zcela na limitu počtu znaků, který stanoví nařízení. Jakékoli návrhy na doplnění textu by proto současně měly být doplněny o indikaci, kterou část textu obdobného rozsahu navrhuje autor připomínky naopak odstranit.

Návrh OPZ+ zatím neobsahuje údaje o finančních alokacích, kategorizaci intervencí a cílových hodnotách indikátorů. Ke zpracování těchto údajů dosud chybí informace o výši alokací pro OPZ+ včetně rozdělení prostředků na kategorie regionů a informace o míře spolufinancování. Je velmi pravděpodobné, že finální údaje o finančních alokacích a míře spolufinancování nebudou k dispozici v letošním roce. S ohledem na napjatý harmonogram přípravy OPZ+ nelze odkládat veřejné připomínkování do doby, až bude návrh OPZ+ obsahovat veškeré údaje navázané na finanční alokace. Řídicí orgán proto přistoupil k veřejnému připomínkování návrhu OPZ+ v okamžiku, kdy je již z návrhu zřejmé věcné zaměření intervencí v rámci jednotlivých specifických cílů a priorit.


 
Uveřejněno: 12. 9. 2019
 
Aktualizováno: 12. 9. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost