Zpět

Podmínky využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci pro žadatele a příjemce, která popisuje podmínky využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce na základě Sdělení Komise č. 2020/C 91 I/01 Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.

Tento režim doplňuje stávající režimy podpor (de minimis, bloková výjimka). Možnosti využití režimu Dočasného rámce upraví konkrétní výzva k předkládání žádostí o podporu (viz část 3.8 textu výzvy). 

V případě OPZ lze režim podpory dle Dočasného rámce aplikovat pouze u nově přidělovaných podpor. Příjemcům podpory není umožněn přechod na režim dle Dočasného rámce u již poskytnutých podpor, tj. změna režimu podpory z de minimis, případně blokové výjimky, na režim dle Dočasného rámce. Podpora na základě Dočasného rámce se poskytuje do 31. 12. 2020.

  • Do Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ se doplňuje nová kapitola 21. 8 Podpora podle Dočasného rámce popisující podmínky využití zvláštního režimu veřejné podpory. Text kapitoly je k dispozici zde.
  • Žadatelé o Dočasný rámec předkládají čestné prohlášení, jehož vzor je dostupný zde.

 
Uveřejněno: 26. 8. 2020
 
Aktualizováno: 26. 8. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce