Zpět

Prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce

Řídicí orgán OPZ zveřejňuje informaci pro žadatele a příjemce o dalším prodloužení možnosti využití zvláštního režimu veřejné podpory tzv. Dočasného rámce na základě čl. 3.1 Sdělení Komise č. 2020/C 91 I/01 Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 do 31. 12. 2021. V souvislosti s 5. změnou Dočasného rámce se navyšují také limity podpor poskytovaných dle čl. 3.1.

Vzhledem k tomu, že pro OPZ jsou relevantní pouze dílčí změny v podmínkách pro poskytování podpor dle Dočasného rámce, upravují se výjimkou konkrétní body kapitoly 21.8 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ. V ostatním zůstává znění kapitoly 21. 8 beze změny.

Výjimka je účinná od data platnosti 5. změny Dočasného rámce dne 28. 1. 2021 do nejbližší revize Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, v rámci které budou změny zapracovány přímo do dokumentu.

Režim Dočasného rámce doplňuje stávající režimy podpor (de minimis, bloková výjimka). Možnosti využití režimu Dočasného rámce upravuje konkrétní výzva k předkládání žádostí o podporu (viz část 3.8 textu výzvy).

V případě OPZ lze režim podpory dle Dočasného rámce aplikovat pouze u nově přidělovaných podpor. Příjemcům podpory není umožněn přechod na režim dle Dočasného rámce u již poskytnutých podpor, tj. změna režimu podpory z de minimis, případně blokové výjimky, na režim dle Dočasného rámce. Podpora na základě Dočasného rámce se poskytuje do 31. 12. 2021.

Podmínky využití zvláštního režimu veřejné podpory obsahuje Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ v kapitole 21. 8 Podpora podle Dočasného rámce (aktualizovaný text kap. 21.8).

Žadatelé podporu v režimu Dočasného rámec předkládají čestné prohlášení, jehož vzor je dostupný zde. V této souvislosti bychom chtěli upozornit žadatele o tento typ podpory, že je nezbytné v čestném prohlášení uvést všechny dosud obdržené podpory dle čl. 3.1 Dočasného rámce za účelem ověření nepřekročení stanovených limitů. Informace o čerpání jiné podpory v režimu čl. 3.1 Dočasného rámce je obvykle možné zjistit v právním aktu o poskytnutí podpory, výzvě daného programu podpory, případně u samotného poskytovatele podpory. Přehled všech českých programů, v rámci kterých bylo/je možné získat podporu v režimu Dočasného rámce, naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářského soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Rozhodnutí EK vydaná pro ČR dle Dočasného rámce v souvislosti s pandemií COVID-19 (uohs.cz). Pro ověření limitu jsou relevantní pouze podpory v režimu Dočasného rámce poskytnuté dle bodu 3.1. V neposlední řadě bychom chtěli zdůraznit, že ověření limitu se provádí na skupině vzájemně propojených podniků a je tedy třeba zohlednit případné podpory dle bodu 3.1 Dočasného rámce poskytnuté propojeným podnikům.


 
Uveřejněno: 17. 2. 2021
 
Aktualizováno: 17. 2. 2021
 
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce